ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Gebeliğin İstenme Durumu ile Aile planlaması Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi []
. 2024; 10(1): 40-47 | DOI: 10.55646/jaren.2024.81567  

Gebeliğin İstenme Durumu ile Aile planlaması Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Emine Koç1, Sümeyye Bal1, Elif Keten Edis2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Samsun, Türkiye
2Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Amasya, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı gebeliğin istenme durumu ile aile planlaması tutumu arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı türde olan çalışma, Şubat-Mayıs 2022 tarihleri arasında seçkisiz örneklem yöntemiyle 313 gebe kadın ile yürütüldü. Veriler gebe kadınları tanıtıcı bilgi formu ve “Aile Planlaması Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler ve Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir
Bulgular: Gebe kadınların Aile planlaması tutum ölçeği toplam puanı 126.4 ±18.3 olarak bulunmuştur. Topluma ilişkin alt boyut puan ortalaması 57.6±10.3, Doğuma ilişkin alt boyut puan ortalaması 28.8±5.2 ve Aile Planlaması tutumu alt boyut puan ortalaması 39.9±6.8 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %74,8’inin gebeliği isteyerek gerçekleştirdiği, %57,2’sinin aile planlaması hakkında bilgisi olduğu, %31,9’unun gebelik öncesi dönemde aile planlaması yöntemi kullandığı ancak doğumdan sonra kullanacak katılımcı oranının %66,5 olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışma sonucunda, isteyerek gebe kalan kadınlarla, istemeyerek gebe kalan kadınların aile planlaması tutumları arasında farklılık olmadığı belirlendi. İstenmeyen gebeliklerin önüne geçmek için kadınların doğum yaptıktan sonra hastaneden taburcu olmadan önce aile planlaması yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri ve doğum sonu dönemde ebe/hemşireler tarafından sık takip edilmeleri, eğitim ve danışmanlık verilmesi, izlem yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, planlı gebelik, istenmeyen gebelik, tutum


Determining the Relationship Between Desiring Pregnancy and Family Planning Attitude

Emine Koç1, Sümeyye Bal1, Elif Keten Edis2
1Ondokuz Mayıs University, Health Sciences Faculty, Department of Midwifery, Samsun, Türkiye
2Amasya University, Health Sciences Faculty, Department of Nursing, Amasya, Türkiye

Objective: The aim of the study is to determine the relationship between the desire of pregnancy and the attitude towards family planning.
Methods: This descriptive study was carried out with 313 pregnant women between February and May 2022 by random sampling method. Data were collected using an information form about pregnant women and the “Family Planning Attitude Scale”. Data were evaluated with descriptive statistics and the Mann Whitney U test.
Results: The total score of the Family Planning Attitude Scale of pregnant women was 126.4 ±18.3. The mean score of the sub-dimension related to society was 57.6±10.3, the mean score of sub-dimension related to birth was 28.8±5.2, and the mean score of the Family Planning attitude sub-dimension was 39.9±6.8. It was determined that 74.8% of the participants performed the pregnancy voluntarily, 57.2% had knowledge about family planning, 31.9% used family planning method in the pre-pregnancy period, but the rate of participants who would use it after delivery was 66.5%.
Conclusion: As a result of the study, it was determined that there was no difference between the family planning attitudes of women who became pregnant voluntarily and women who became pregnant unintentionally. In order to prevent unintended pregnancies, it is recommended that women be informed about family planning methods after giving birth and before discharge from the hospital, and that they should be followed up frequently by midwives/nurses in the postpartum period, training, counseling and follow-up should be done.

Keywords: Family planning, planned pregnancy, unwanted pregnancy, attitude


Emine Koç, Sümeyye Bal, Elif Keten Edis. Determining the Relationship Between Desiring Pregnancy and Family Planning Attitude. . 2024; 10(1): 40-47

Sorumlu Yazar: Emine Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (28 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN