ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Sağlık Çalışanlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumu []
. 2020; 6(3): 545-553 | DOI: 10.5222/jaren.2020.82435  

Sağlık Çalışanlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumu

Çağlar Şimşek1, Sabanur Çavdar2, Ebru Temiz3, Burcu Gündüz4, Ebru Yilmaz Yalcinkaya5
1Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
4Üsküdar Devlet Hastanesi, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Araştırma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen engelliler ve onlara bakım veren aileleri ile profesyonellerin iyilik halinin artırılması konulu “Be Happy in Life” projesi kapsamında, İstanbul'daki sağlık çalışanlarının engelli bireylere yönelik tutumlarının amacıyla planlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini il sağlık müdürlüğü çalışanları oluşturdu.Veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu ve “Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği”(YEKYTÖ) kullanıldı. Veri analizi, SPSSv21 istatistik programında tanımlayıcı analizler, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi ve ileri analizler ile yapıldı. Bu online anket çalışması, İstanbul’da kamu sağlık kuruluşlarında çalışan, gönüllü olarak katılan 704 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür.
Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %77,1’inin kadın; %61,8’inin evli; yaş ortalamasının 35,97±8,76 yıl; %77,6’sının eğitim düzeyinin lisans ve üzerinde olduğu; %48,6’sının hemşire/ebe olduğu saptanmıştır. Meslekte çalışma süresi ortalaması 12,93±9,19 yıldır. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre YEKYTÖ Ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, kadınların erkeklere göre (p=0,036); bekarlarda evlilere göre (p=0,033) puan ortalamaları anlamlı yüksek bulundu. Gelir durumuna göre geliri giderinden fazla olanların YEKTYÖ puan ortalamaları anlamlı yüksek bulundu (p=0,003). Meslek gruplarına göre YEKYYÖ ölçek puan ortalamalar arasında önemli fark saptandı (p<0,001). En yüksek puan ortalaması olan meslek grubu “sosyal çalışmacı/psikolog/fizyoterapist” grubu iken, en düşük ölçek puanını “VGG/VHKİ: Veri Giriş Görevlisi/Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni” meslek grubu aldığı bulundu. Yapılan korelasyon analizlerinde, sağlık çalışanlarının yaşı veya meslekte çalışma süreleri ile YEKYTÖ puanları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (r=-0,014; p=0,703 ve r=-0,038; p=0,319).
Sonuç: Sağlık çalışanlarının her aşamasında eğitim müfredatında engellilere yönelik tutum ve farkındalığı artırıcı derslere yer verilmelidir. Sağlık kuruluşlarında engelliler ile ilgili hizmet içi eğitim programları belirli aralıklarla düzenlenerek engelliliğe dair "bozukluk" ya da "anormallik" algısının "farklılık" olarak algılanması desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, engellilik, tutum


The Attitude of Healthcare Professionals Towards Disabled Individuals

Çağlar Şimşek1, Sabanur Çavdar2, Ebru Temiz3, Burcu Gündüz4, Ebru Yilmaz Yalcinkaya5
1Taksim Training And Research Hospital, İstanbul
2Ümraniye District Health Directorate, Istanbul
3Health Sciences University Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul
4Üsküdar State Hospital, Istanbul
5Health Sciences University Gaziosmanpaşa Training And Research Hospital, Istanbul

Objective: The aim is to investigate the attitudes of healthcare professionals in Istanbul towards people with disabilities within the scope of the "Be Happy in Life" project, which is conducted under the coordination of Istanbul Provincial Health Directorate with the aim of increasing the well-being of the disabled and their families and professionals.
Method: This study is a descriptive study on healthcare professionals working in health institutions in Istanbul affiliated with the Ministry of Health. The questionnaire developed according to the literature, included questions to determine socio-demographic variables and the "Attitude Toward Disabled Persons" (ATDP) scale. This online survey was conducted with 704 healthcare professionals working in health institutions in Istanbul, participating voluntarily.
Results: Healthcare professionals participating in the study are 77.1% women; 61.8% married; the average age is 35.97 ± 8.76 (median 35) years; 77.6% of them have an education level of undergraduate and above; 48.6% are nurses / midwives / health officers; average working time in the profession is 12.93 ± 9.19 (median 11) years. ATDP scale scores are higher in females than males (p = 0.036); higher in singles than in married (p = 0.033). ATDP scale scores were significantly different according to the income level of the participants (p = 0.003); and according to professional groups (p <0.001). The highest average score was for the "social worker / psychologist / physiotherapist" group, while the lowest scale score was for the “Data Entry Operator / Data Preparation and Control Operator” group. In correlation analysis, no significant relationship was found between the age of healthcare workers or the duration of their employment in the profession and ATDP scale scores (r = -0.014; p = 0.703 and r = -0.038; p = 0.319).
Conclusion: In the education curriculum of health professionals at all levels, courses that increase attitudes and awareness towards disabled people should be included. The perception of disability as "disorder" or "abnormality" as "impaired" should be supported by organizing in-service training programs for the disabled at regular intervals in health institutions.

Keywords: Healthcare professional, disability, attitude


Çağlar Şimşek, Sabanur Çavdar, Ebru Temiz, Burcu Gündüz, Ebru Yilmaz Yalcinkaya. The Attitude of Healthcare Professionals Towards Disabled Individuals. . 2020; 6(3): 545-553

Sorumlu Yazar: Çağlar Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (1041 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN