ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Yaşam Doyumu Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi []
. 2020; 6(2): 229-235 | DOI: 10.5222/jaren.2020.85057  

Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Yaşam Doyumu Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Sıdıka Çetik
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Yöntem: Araştırmada kesitsel ve ilişkisel araştırma tasarımı kullanıldı. Araştırma, bir sağlık yüksekokulu öğrencilerinde Şubat 2018 tarihinde yürütüldü. Araştırmanın örneklem büyüklüğünü sınıflara göre tabakalı örneklem yolu ile seçilen 194 öğrenci oluşturdu. Araştırmada ölçekleri kullanabilmek için uyarlamasını yapan yazarlardan, kurumdan ve öğrencilerden izin alındı. Veriler sayı, yüzde, ortalama, student t testi ya da Mann Whitney U testi, One Way Anova ya da Kruskal-Wallis ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin %64,9’u kadın, %62,9’u sağlığını iyi olarak algılamakta ve %15,5’i sigara kullandığını belirtti. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam doyumu ortalamaları arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (r: .23, p<,05). Yaşam doyumu ve sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiye baktığımızda; kişiler arası ilişkiler ile zayıf (r: .22), manevi gelişim (r: .31) ve stres yönetimi ile yaşam doyumu arasında orta (r: .28) düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (p<,05).
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları arttıkça yaşam doyumlarının arttığı belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda yaşam doyumlarının arttırılması için uygun eğitim girişimleri uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi, Yaşam Doyumu, Hemşirelik Öğrencisi, Hemşirelik Eğitimi.


Examination of The Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students and Life Satisfaction

Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Sıdıka Çetik
Dicle University Atatürk Health School, Diyarbakır

Objective: The purpose of this study is to examine the relationship between the healthy lifestyle behaviors and life satisfaction of nursing students.
Method: In this study cross-sectional and correlational research design was used. The study was conducted with students of health colleges on February 2018. The sample size of the study consisted of 194 students selected by stratified sampling. Permission was obtained from the authors who conducted the adaptation of the scales, institutions and students. The data were analyzed using number, percentage, mean, Student t-test or Mann-Whitney U test, One Way ANOVA or Kruskal-Wallis test, and correlation analyses.
Results: More than half (64.9%) of the students who participated in the study were female, 62.9% of them perceived their health conditions as good and 15.5% of them used cigarettes. There was a weakly positive significant relationship between the healthy lifestyle behaviors and life satisfaction of the students (r: .23, p<.05). When the relationship between life satisfaction and the subdimensions of healthy lifestyle scale is considered; it is seen that there was a weakly positive significant relationship with interpersonal relationships (r: .22) and a medium-level positive significant relationship between the subdimensions of moral development (r: .31) and stress management and life satisfaction (r: .28) (p<.05) subdimensions.
Conclusion: It was determined that life satisfaction of the nursing students increased along with healthy lifestyle behaviors. It is suggested to improve healthy lifestyle behaviors of nursing students and in this direction, to carry out education initiatives in order to increase their life satisfaction.

Keywords: Healthy Lifestyle, Life Satisfaction, Nursing Students, Nursing Education.


Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Sıdıka Çetik. Examination of The Relationship Between Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students and Life Satisfaction. . 2020; 6(2): 229-235

Sorumlu Yazar: Altun Baksi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (73 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved