ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri []
. 2018; 4(1): 28-36 | DOI: 10.5222/jaren.2018.028  

Gebelik Dönemlerine Göre Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişeleri

Burcu Küçükkaya1, İlknur Dindar2, Özge Erçel3, Esra Yılmaz3
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne.
2Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne.
3Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Edirne.

Amaç: Gebelik, kadınlarda psikolojik, biyolojik ve duygusal değişimlerin meydana geldiği bir evredir. Gebeler, doğum eyleminde ve postpartum süreçte oluşabilecek muhtemel kötü bir durumun meydana geleceğini yoğun bir şekilde hissedilmesine sebep olan bir endişe duymaktadır. Bu çalışmada, gebelik dönemlerine göre gebelerin doğum ve postpartum döneme ilişkin endişelerini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma bir üniversite hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ile Doğum Servisi’ne Ocak-Mart 2017 tarihlerinde başvuran (n=273) gebe bireylerle yürütüldü. Araştırma verileri ‘’Anket Formu’’ ve “Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği” (DDSEÖ ) ile toplanmıştır.
Bulgular: Gebelik dönemlerinin 1. trimesterinde olan gebelerin “Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği” toplam puan ortalamasının 4,2±2,8, 2. trimesterinde 4,9±3,0 ve 3. trimesterinde 6,1±2,0 olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.001). Gebelik dönemlerinin tümünde yaş azaldıkça DDSEÖ puan ortalamasının arttığı istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). 1. trimester ve 2. trimester gebelik dönemi ile ve primipar olan gebelerin, aynı gebelik döneminde ve multipar olan gebelere kıyasla DDSEÖ puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç: Gebelik dönemlerine göre gebelerin endişe düzeylerinin genel olarak orta derecede olduğu ve 3. trimester gebelerde 1. ve 2. trimestera göre DDSEÖ puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Doğum, Endişe, Gebe, Gebelik Dönemleri, Postpartum


Anxieties Related to Delivery and Postpartum Period of Pregnant Women Acording to Pregnancy Periods

Burcu Küçükkaya1, İlknur Dindar2, Özge Erçel3, Esra Yılmaz3
1Trakya University, Faculty of Health Science, Department of Women Health And Diseases Nursing, Edirne, Turkey.
2Trakya University, Faculty of Health Science, Department Of Public Health Nursing, Edirne, Turkey.
3Trakya University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Edirne, Turkey.

Aim: Pregnancy is one of the most important variables of woman's life and is a place where psychological, biological and emotional changes occur in women. Pregnancies are worried about the intensified feeling of a possible danger or a bad situation that can occur during labor and postpartum. The aim of study is to anxieties related to delivery and postpartum period of pregnant women according to pregnancy periods.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was carried out on n=273 pregnancy who applied for control at university hospital Gynecology and Obstetrics Polyclinic and the Obstetrics Service between January-March 2017. The data was collected “Personal Information Form” and “Fear of Childbirth and Postpartum Period Scale (FCPPS)”.
Results: It was found that total mean score of Scale of Fears of Childbirth and Postpartum Period of first trimester pregnant women was 4,2±2,8, 2, second trimester was 4,9±3,0 and third trimester was 6,1±2,0 and there was statistically significant difference (p<0.001). As the age decreased in all of the pregnancy periods, it was statistically significant that the mean score of FCPPS was increased (p <0.001). It was found that the mean scores of FCPPS were significantly higher in the 1st trimester and 2nd trimester primiparous pregnancies compared to multiparous pregnancies in the same gestational period (p <0.001). It was found that the mean scores of FCPPS were significantly higher primiparous pregnancies in the 1st trimester and 2nd trimester pregnancies compared to the multiparous pregnancies in the same pregnancy period (p <0.001).
Conclusions: It was found that level of anxiety in pregnant was generally medium; and higher in third trimester pregnant in compared to others.

Keywords: Childbirth, Fear, Pregnancy, Pregnancy Period, Postpartum


Burcu Küçükkaya, İlknur Dindar, Özge Erçel, Esra Yılmaz. Anxieties Related to Delivery and Postpartum Period of Pregnant Women Acording to Pregnancy Periods. . 2018; 4(1): 28-36

Sorumlu Yazar: Burcu Küçükkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (97 kere görüntülendi)
 (1440 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN