ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet Ve Diğer Faktörlerin Etkisi []
. 2020; 6(1): 80-88 | DOI: 10.5222/jaren.2020.89421  

Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet Ve Diğer Faktörlerin Etkisi

Işık Atasoy1, Ayşe Beyza Aktaş2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya üniversitesi Hemşirelik 3. sınıf öğrencisi

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ve girişimcilik düzeylerini etkileyen faktörleri saptamak amacıyla planlanmış tanımlayıcı kesitsel tipte bir çalışmadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, bir devlet üniversitesine ait Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. 3. ve 4. sınıf Hemşirelik bölümünde okuyan gönüllü 251 (%50) öğrenciyle yapıldı. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taranarak 14 maddeden oluşan kişisel bilgi formu ve 36 maddeden oluşan 2009 yılında Yılmaz ve Sünbül tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanıldı. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edildi.
Bulgular: Araştırmaya gönüllü olarak katılan 251 öğrencinin yaş ortalaması 21.06 ± 1.80’dir. %82,1’i kadın, %17,9’u erkektir. %31,1’nin gelir seviyesi 1000-2000TL arasında, ailelerin %71’i kendi işi değil, %59,4’nün kendilerine ait iş fikri olmadığı, %76.1’nin daha önce girişimcilik faaliyetinde bulunmadığı tespit edildi. Çalışmanın Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Ölçeği cronbach alfası 0,95’tir. Hemşirelik öğrencilerinin girişimcilik ölçeğinden aldıkları minimum toplam puan 47, maksimum toplam puan 178, ortalama 127,36 olarak belirlendi. Öğrencilerin girişimcilik puan ortalamalarının yüksek girişimcilik aralığında olduğu görüldü.
Sonuç: Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla girişim faaliyetinde bulunduğu, kendine ait iş fikri olan, sosyal sorumluluk projesinde yer alan, anne veya babasının kendi işi olan, girişimcilik faaliyetinde bulunan, öğrencilerin ruh durumlarına ve yabancı dil seviyelerine göre girişimcilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Sınıf, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne veya babanın kamuda çalışması, aile gelir seviyeleri ve öğrencinin aylık harcaması ile girişimcilik düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Hemşirelik, Öğrenci, Üniversite.


The Effect Of Gender And Other Factors On The Entrepreneurship Perception Of Nursing Students

Işık Atasoy1, Ayşe Beyza Aktaş2
1Sakarya Unıversıty Health Science Faculty, Nursing Manegement, Sakarya
2Sakarya Üniversty Nursing department.3. class. student.

Aim: A descriptive cross-sectional study designed to identify entrepreneurial characteristics and the factors affecting entrepreneurship the level of nursing students.

Materials and Methods: This study was carried out by 251 (50%) volunteers from the Health Sciences Faculty of a state university, 2017-2018 academic year 2nd, 3rd and 4th class nursing departments. As a data collecting tool, the literature was searched by the researcher and a personal information form consisting of 14 items was used and the University Student Entrepreneurship Scale was used by Yilmaz and Sünbül in 2009, which consist of 36 items and validity and reliability in Turkish. Data were analyzed with the SPSS 16.0 program.

Results: The average age of 251 students voluntarily participating in the survey was 21.06 ± 1.80. 82.1% were female and 17.9% were male. 31.1% of the income level is between 1000-2000TL, 71% of the families are not self-employed, 59.4% are not their own business idea, 76.1% of them did not have entrepreneurship activity before. In our study, the Cronbach's alpha for the Entrepreneurship Scale of University Students was 0.95 and was considered reliable for our sample. The minimum total score of the nursing students' entrepreneurship scale was 47, the maximum total score was 178, and the average was 127.36. It was observed that the average entrepreneurship scores of the students were in the high entrepreneurial range.

Conclusion: Based on the effect of gender and other factors on the entrepreneurship perception of nursing students, the following is summary of the work:
• The comparing the entrepreneurial intention of female and male students is different. The tendency of male students are higher than female students, in another words, male students are more entrepreneurial tendency than female,
• There are significant difference between on tendency level of entrepreneurial with a own business idea,

Keywords: Entrepreneurship, Nursing, Student, University


Işık Atasoy, Ayşe Beyza Aktaş. The Effect Of Gender And Other Factors On The Entrepreneurship Perception Of Nursing Students. . 2020; 6(1): 80-88

Sorumlu Yazar: Ayşe Beyza Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (40 kere görüntülendi)
 (737 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN