ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Destek ve Postpartum Anksiyete Arasındaki İlişki []
. 2024; 10(1): 48-56 | DOI: 10.55646/jaren.2024.90522  

Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Destek ve Postpartum Anksiyete Arasındaki İlişki

Semiha Aydın Özkan1, Derya Kaya Şenol2, Çiğdem Erdemoğlu1
1Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Osmaniye, Türkiye

Amaç: Bu çalışma postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve postpartum anksiyete arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: İlişki arayıcı tipte olan bu çalışmanın örneklemini 222 lohusa oluşturmuştur. Çalışma verileri Ocak 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında çevrimiçi anket ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Doğum Sonrasına Özgü Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Kadınların Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamasının 62,91±16,18 ve Doğum Sonrasına Özgü Anksiyete Ölçeği puan ortalamasının 112,17±4,82 olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumu üniversite ve üzeri olanlarda, kendisinin ve bebeğinin bakımında destek alan ve sağlık personelinden kendi ve bebeğinin bakımına yönelik bilgi alan kadınlarda algılanan sosyal destek puanı daha yüksektir (p< 0,05). Kadınlarda algılanan sosyal destek ile postpartum anksiyete toplam puanı arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r= 0,236, p= 0,001).
Sonuç: Kadınların algıladıkları sosyal destek arttıkça anksiyete düzeyinin de arttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postpartum anksiyete, postpartum dönem, sosyal destek


The Relationship Between Perceived Social Support and Postpartum Anxiety in Postpartum Women

Semiha Aydın Özkan1, Derya Kaya Şenol2, Çiğdem Erdemoğlu1
1Adıyaman University Health Sciences Faculty, Midwifery Department, Adıyaman, Türkiye
2Osmaniye Korkut Ata University Health Sciences Faculty, Midwifery Department, Osmaniye, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to determine the relationship between perceived social support and postpartum anxiety in puerperants.
Methods: The sample of this correlational study consisted of 222 puerperants. Study data were collected through an online survey between January 2021- April 2022. Personal Information Form, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support and the Postpartum Specific Anxiety Scale were used in data collection.
Results: It was determined that the Multidimensional Scale of Perceived Social Support mean score of the women was 62.1±16.18 and the Postpartum Specific Anxiety Scale mean score was 112.17±4.82. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support score was higher in those with a university education level and above, in women who get support in the care of themselves and their baby after birth, and in women who received information from health personnel about the care of themselves and their baby (p< 0.05). It was determined that there was a positive weak statistically significant relationship between the Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Postpartum Specific Anxiety Scale total score in women (r= 0.236, p= 0.001).
Conclusion: It was determined that the level of anxiety increased as the perceived social support of women increased.

Keywords: Postpartum anxiety, postpartum period, social support


Semiha Aydın Özkan, Derya Kaya Şenol, Çiğdem Erdemoğlu. The Relationship Between Perceived Social Support and Postpartum Anxiety in Postpartum Women. . 2024; 10(1): 48-56

Sorumlu Yazar: Çiğdem Erdemoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (128 kere görüntülendi)
 (28 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN