ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Hastane Uygulamalarının SWOT Analizine Göre Değerlendirilmesi []
. 2020; 6(2): 341-351 | DOI: 10.5222/jaren.2020.90958  

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Hastane Uygulamalarının SWOT Analizine Göre Değerlendirilmesi

Muhammed Emin Demirkol1, Songül Yorgun2, Hakan Esen2, Fatma İmka Şafak2, Beyhan Öztürk2, Zeynep Baysal1, Hatice Orman3
1Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu, Türkiye
2Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi̇, Bolu, Türkiye
3İstanbul Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Turkey

Günümüzde sağlık hizmetleri, hizmet kapsamı ve uygulamalar dahilinde bir çok riski bünyesinde barındırmakta ve tehlikeli işler kapsamında yer almaktadır. Bu süreçte risklerin değerlendirilmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınması kaçınılmaz olmalıdır. Son aylarda gerek ülkemizi gerekse dünyayı etkileyen pandemi durumu hastanelerde risk değerlendirmelerini bir kez daha önemli kılmıştır. Pandemi durumunda yapılanlar, yapılacaklar gerek çalışanların sağlığı ve güvenliği gerekse toplum açısından önem arz etmektedir. Pandemide hızlı ve etkin kararlar almak ve uygulamaya geçmek gerekmektedir. Stratejik kararlar almada yol gösterici en önemli araçlardan biri de SWOT (GZFT) analizidir. Stratejik planlamanın bir aracı olan SWOT analizi; İngilizce Strenghts (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
Amaç: Bu çalışma Sağlık Bakanlığı tarafından Pandemi Hastanesi olarak belirlenen bir devlet hastanesinde SWOT analizi ile pandemi sürecinin kurumsal açısından değerlendirilmesi, zayıf yönlerinin geliştirilmesi, güçlü yönlerinin sürdürülmesi, fırsatların öncelikli olarak kullanılması ve tehditlere karşı ivedi olarak önlemlerin alınması amacıyla yapılmıştır. Bu süreç bir nevi süreç geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve bu konudaki çalışmaların geliştirilmesi için ön görülmüştür.
Yöntem: Çalışma ile pandemi sürecinde kurumun güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve kuruma yönelik tehditler tanımlanmıştır. Araştırmacılar tarafından analiz için ölçüm aracı olarak oluşturulan COVID-19 Salgını Önleme ve Kontrol Stratejisi İçin Kilit Faktörlerin SWOT Analizi Formu ve COVID-19 Stratejik Fırsat Analiz Modeli formu kullanılarak faktörler belirlenmiştir. Çalışma için kurumdan izin, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü onayı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Onayı (2020/169) alınmıştır.
Bulgular: Temelde güçlü yön T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamalarının güncel, yerinde ve yönlendirici olması, üst yönetimin desteğinin tam olması, zayıf yön kurumun farklı lokalizasyonlarda yerleşkelerinin olması, fırsat olarak kurumun personel yapısı ve süreci sahiplenen özellikleri, tehdit olarak Bolu ili genelindeki riskler yer almıştır.
Sonuç: Kurumlar güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini (SWOT) tanımak zorundadır. Daha sonrasında dış çevredeki fırsatlar ile güçlü yönleri birleştirecek, dış çevredeki tehditler ile zayıf yönleri azaltma davranışı gösterecektir.Pandemi sürecinde SWOT analizi ile kurumun imkan ve kaynaklarının tanımlanması, eksikliklerin giderilmesi, gelecek yönetimlere yol gösterici olması açısından anlamlıdır. SWOT analizi sağlık hizmeti karar vericilerine belirledikleri süreçte rehberlik etmesi açısından önemlidir ve iyi bir araçtır. Konu ile ilgili olarak daha önceden ve bu süreçte böyle bir çalışmanın hastane bazında ilk defa yapılmış olması çalışmanın kıymetini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: SWOT analizi, Pandemi, Hastane


An Evaluation of Hospital Practices Using Swot Analysis during Covid-19

Muhammed Emin Demirkol1, Songül Yorgun2, Hakan Esen2, Fatma İmka Şafak2, Beyhan Öztürk2, Zeynep Baysal1, Hatice Orman3
1Bolu Provıncıal Health Dırectorate, Bolu, Turkey
2Bolu Izzet Baysal State Hospıtal, Bolu, Turkey
3Taksim Training And Research Hospital,ıstanbul Turkey

In our current era, healthcare harbours many risks in its scope of its services, and practices and is placed in a category of dangerous professions. During this process, evaluation of risks and taking necessary precautions is inevitable. The recent pandemic that impacted our country and the world has once again showed the importance of risk evaluations in hospitals. The practices applied and those to be adopted during the pandemic are critical for the safety of healthcare workers and the safety of society in general. It is necessary to make speedy decisions and put these decisions in practice immediately during a pandemic. One of the most important instruments in strategic decision making is a SWOT analysis; an abbreviation made with the initial letters of Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats in English.
Objective: The present study was conducted at a state hospital that was selected to serve specifically the pandemic patients with the aim to improve the processes and procedures and to develop further studies in this area by using a SWOT analysis conducted to evaluate pandemic from an institutional perspective during the pandemic; to maintain its strength, and empower its weaknesses, prioritize the opportunities, and to take immediate precautions for emerging threats. The study aimed to.
Method: The study described and analyzed the institutional strengths, and weaknesses, opportunities, and threats. Researchers first created the analytical instruments; the SWOT Analysis of Critical Factors to Prevent and Control the COVID-19 Outbreaks and the COVID-19 Strategic Opportunities Model to use in data analysis and identify the critical variables in the process. The study received institutional review board approvals from T. C. Ministry of Health, General Directorate of Health Services and Bolu Abant Izzet Baysal University Clinical Studies Ethical Board (2020/169).
Results: The major themes that emerged were; in terms of strengths, processes and procedures put in place by the ministry of Health to be updated with recent data, and aimed at specific issues, and were instructional. Another strength was that the upper administration was supportive of the healthcare workers. The weaknesses included the hospital having different satellite locations. The opportunities were about the staff at the hospital and how they were invested in the process. A threat was the general risks that were associated with the city of Bolu in general.
Conclusion: It is critical for institutions to reflect on and identify their strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT). As a result of this reflective process, the institutions can combine their strengths with the external opportunities and can address their weaknesses. It is important to conduct a SWOT analysis during the pandemic to identify the institutional possibilities and resources, address the weaknesses, and provide an example for future administrations. A SWOT analysis is therefore an important and helpful instrument to guide healthcare policy makers and administrations during a given emergency process. This study will contribute to previous literature significantly as it is the first example of a SWOT analysis conducted at the hospital level during the pandemic.

Keywords: SWOT analysis, Pandemic, Hospital


Muhammed Emin Demirkol, Songül Yorgun, Hakan Esen, Fatma İmka Şafak, Beyhan Öztürk, Zeynep Baysal, Hatice Orman. An Evaluation of Hospital Practices Using Swot Analysis during Covid-19. . 2020; 6(2): 341-351

Sorumlu Yazar: Muhammed Emin Demirkol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (98 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved