ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin değerlendirilmesi []
. 2017; 3(3): 109-115 | DOI: 10.5222/jaren.2017.109  

Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin değerlendirilmesi

Yeşim Dikmen Aydın1, Nuray Şahin Orak2, Aysel Gürkan1, Gurbet Aslan3, Fatma Demir4
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Acıbadem Sağlık Grubu Kadıköy Acıbadem Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Klinik Eğitim Hemşiresi
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servis Hemşiresi

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma Şubat-Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yapıldı. Örneklem seçimine gidilmemiş olup, evrenin %55 (n=328)’ine ulaşıldı. Veriler ilgili literatürden yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Anket Formu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve niceliksel değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi kullanıldı.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.7±1.6 (18-35) yaş, %82’si kadındı. Klinik hemşirelerinin öğrenci eğitimine destek sağlama durumuna ilişkin öğrenci görüşleri, öğrenim gördükleri sınıflara göre karşılaştırıldığında; hemşirelerin mesleki gelişmeleri öğrenciye aktarma, teorik bilgilerine katkı sağlama, klinik uygulamalarda kendilerine yardımcı olma ve hemşirelerin mesleği sevme/sürdürme konusundaki tutumlarına ilişkin görüşleri açısından aralarında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldıkları desteği yetersiz buldukları belirlendi.
Sonuç: Çalışmanın bulguları, klinik hemşirelerinin öğrencilerin eğitiminde aktif şekilde yer alması için hemşirelik müfredatının planlanmasına yönelik ihtiyacı desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri


Evaluation of nursing students' support from nurses during their clinical education

Yeşim Dikmen Aydın1, Nuray Şahin Orak2, Aysel Gürkan1, Gurbet Aslan3, Fatma Demir4
1Marmara Unıversity Health Sciency Faculty, Nursing Department, Department of Surgical Diseases Nursing
2Marmara Unıversity Health Sciency Faculty, Nursing Department, Department of Fundamentals of Nursing
3Marmara Unıversity Acıbadem Hospitals Group Gynecological Diseases Clinical Education Nursing
4Health Sciences University Umraniye Education and Research Gynecology Department Nursing

Objective: This study was conducted in order to determine evaluation of nursing students' support from nurses during their clinical education.

Method: This descriptive study was carried out at the Health Sciences Faculty, Department of Nursing of a public university located in Istanbul between February and May in 2015. A sampling method was not used and 55% (n=328) of the universe (N=593) was reached. Data was collected using the “Questionnaire Form” developed by the researcher according to the literature. Data was analyzed using descriptive statistical methods and the chi-square analysis for comparing quantitative variables.

Results: Mean age of the participants was 20.7±1.6 (18-35) years and 82% of them were female. When student opinions on the status of education support provided by clinic nurses were compared according to their year of study, it was found that there were significant differences between student opinions related to nurses’ attitudes towards transferring occupational developments to students, contributing to students’ theoretical knowledge, assisting students during clinical practice, and liking/continuing the occupation (p<0.05). It was determined that students found the support they received from clinic nurses during clinical education as insufficient.

Conclusion: The study findings support the need that the nursing curriculum should be planned in order to ensure the active participation of clinic nurses in student education.

Keywords: Nurses, nursing education, nursing student


Yeşim Dikmen Aydın, Nuray Şahin Orak, Aysel Gürkan, Gurbet Aslan, Fatma Demir. Evaluation of nursing students' support from nurses during their clinical education. . 2017; 3(3): 109-115

Sorumlu Yazar: Yeşim Dikmen Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (15 kere görüntülendi)
 (2161 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN