ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Hemşirelerin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler []
. 2020; 6(2): 324-330 | DOI: 10.5222/jaren.2020.93063  

Hemşirelerin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Doğa Ulcay1, Nefise Bahçecik2
1Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,İstanbul

Araştırma hemşirelerin psikolojik sözleşme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak, İstanbul’da 11 kamu hastanesinde, 05.09-30.12.2017
tarihleri arasında, 329 hemşire katılımıyla gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi
Formu ve Psikolojik Sözleşme Ölçeği kullanıldı. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistiksel metotlar, Student t Test, Oneway Anova Test ve Bonferroni test kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin %83,9’u kadın, %41,9’u 26-35 yaş grubunda, %60,5’i evli, %55,6’sının
lisans mezunu olduğu, %38,0’i 1-5 yıl mesleki deneyime sahip, %46,5’i dahiliye servislerinde,
%62,6’sı nöbet/vardiya şeklinde ve %43,8’i 40-45 saat çalıştığı görüldü. Psikolojik Sözleşme Ölçeği
toplam puan ortalaması 2,46±0,48 olarak saptandı. 36 yaş ve üzeri, kadın, evli, lisansüstü mezunu,
dahiliye ve cerrahi servislerinde,16 yıl ve daha uzun süre bulunduğu kurumda çalışan, sorumlu
hemşire olan, gündüz ve 40-45 saat çalışan hemşirelerin toplam psikolojik sözleşme puanları
yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).
Sonuç: Araştırma sonucunda; hemşirelerin psikolojik sözleşme düzeyi orta düzeyde bulundu.
Hemşirelerin, yaşlarının, cinsiyetlerinin, medeni durumlarının, eğitim durumlarının kurumda çalışma
süresinin, poziyonunun, deneyiminin, çalışma şeklinin, haftalık çalışma saatinin psikolojik
sözleşme düzeylerini etkilediği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Psikolojik Sözleşme, Hastane


Psychological Contract Levels of Nurses and Affecting Factors

Doğa Ulcay1, Nefise Bahçecik2
1Maltepe University, Nursing Highschool, İstanbul
2İstanbul Sabahattin Zaim University, Faculty of Health Sciences

The aim of the study was to determine the levels of psychological contracts of nurses
and the affecting factors.
Method: As a descriptive study the research was conducted in 11 public hospitals in Istanbul
between 09.05.2017 and 12.30.2017 with the participation of a total of 329 nurses. The
Introductory Information Form and the Psychological Contract Scale were used to collect data. In
the evaluation of the study data, Descriptive statistical methods, Student t Test, One way Anova
Test and Bonferroni test were used.
Results: Most (83,9%) of the nurses participated in the study were women, in the 26-35 age
group (41.9%), married (60.5%), 55.6% and undergraduate (55.6%). While 38.0% of them had 1-5
years professional experience 46.5% were working in internal services, 62.6% of them in watch/
shift mode, and 43.8% of them worked for 40-45 hours per week, Psychological Contract Scale
mean total score were found to be 2.46±0.48. The total psychological contract scores of nurses
aged 36 years and over, female, married, undergraduate nurses, nurses who were working for 16
years and longer in departments of internal medicine and surgical branches, charge nurses, those
working daytime and for 40-45 hours were found to be statistically significantly higher.
Conclusion: As a result of the research; the psychological contract level of the nurses was found
to be moderate. It was determined that the nurses’ age, gender, marital status, educational
status, duration of institutional work, position, experience, working style, weekly working hours
affect psychological contract levels.

Keywords: Nursing, Psychological Contract, hospital


Doğa Ulcay, Nefise Bahçecik. Psychological Contract Levels of Nurses and Affecting Factors. . 2020; 6(2): 324-330

Sorumlu Yazar: Doğa Ulcay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (59 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved