ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Ebelik Öğrencilerinin Erkek Ebelere İlişkin Görüşleri veToplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Arasındaki İlişki []
. 2020; 6(1): 117-124 | DOI: 10.5222/jaren.2020.93685  

Ebelik Öğrencilerinin Erkek Ebelere İlişkin Görüşleri veToplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Arasındaki İlişki

Emel Bahadır Yılmaz, Hafize Ekin
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Giresun

Amaç: Bu araştırmada ebelik öğrencilerinin erkek ebelere ilişkin görüşleri ile toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin ve eğitimin toplumsal cinsiyet rolleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okuyan 263 ebelik öğrencisi oluşturmuş ve 243 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler “Bilgi Formu” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile ANOVA ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Erkek ebelere ilişkin olumlu görüşlere sahip olan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları, olumsuz görüşlere sahip olan öğrencilere göre daha yüksektir (p<0.05). Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi alan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları (161.38±14.90) dersi almayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarından (151.59±13.76) yüksek olup aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre ebelik mesleğinde erkek ebelerin yer alması gerektiğine ve mesleğin gelişimine olumlu katkı vereceğine inanan öğrencilerin daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet rol tutumlarına sahip oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, öğrenci, erkek ebe, toplumsal cinsiyet rolleri, tutum.


The Relationship Between Midwifery Students' Opinions of Male Midwives and Gender Role Attitudes

Emel Bahadır Yılmaz, Hafize Ekin
Giresun University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Giresun

Aim: In this study, it was aimed to determine the relationship between midwifery students' opinions of male midwives and gender role attitudes and the effect of education on gender roles.
Method: The setting of the research was formed by 263 midwifery students studying at the Giresun University Health Sciences Faculty Midwifery Department during the 2016-2017 academic year and the study was completed with 243 students. Data were collected by "Information Form" and "Gender Roles Attitude Scale (GRAS)". Descriptive statistics and ANOVA were used in the evaluation of the data and t-test was used in the independent samples.
Results: The mean GRAS score of the students who had positive opinions on male midwives was higher than that of the students who had negative opinions on male midwives (p <0.05). The mean GRAS score of the students who got gender equality course was (161.38 ± 14.90) was higher than that of the students who did not attend the course (151.59 ± 13.76). The difference was found statistically significant (p <0.05).
Conclusion: According to the results obtained, it can be said that the students who believe that male midwives should be included in the midwifery profession and contribute positively to the development of the profession have a more egalitarian gender role attitude.

Keywords: Midwifery, student, male midwife, gender roles, attitude.


Emel Bahadır Yılmaz, Hafize Ekin. The Relationship Between Midwifery Students' Opinions of Male Midwives and Gender Role Attitudes. . 2020; 6(1): 117-124

Sorumlu Yazar: Emel Bahadır Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (1196 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN