ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Öğrenci Hemşire Olmak: Nitel Bir Çalışma []
. 2020; 6(2): 331-340 | DOI: 10.5222/jaren.2020.94824  

Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Öğrenci Hemşire Olmak: Nitel Bir Çalışma

Serpil Yüksel1, Gülay Altun Ugras2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya
2Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin

Objective: The aim of this study was to determine the perceptions, thoughts and clinical experiences of second-year nursing students about a neurosurgical intensive care unit (ICU).
Method: The population of this phenomenological qualitative study consisted of 21 second-year nursing students who received clinical training in a neurosurgical ICU of a university hospital. Data were collected by face-to-face and in-depth interviews in June 2018. Data were analyzed using inductive content analysis, and 60 codes, 14 categories and five themes emerged in the data analysis.
Results: The mean age of the participants, most of whom were female students, was 20.7 years. The clinical training period of the majority of the students was three days. It was determined that the ICU environment, status of patients, attitudes of nurses and applied care interventions affected their clinical experience. The students stated that witnessing the death of a patient, not being able to communicate with an unconscious patient, and care interventions such as oral care and aspiration affected them emotionally. The majority of the students indicated that neurosurgical ICU was an essential area for clinical training and they wanted to work in this unit after graduation.
Conclusion: The results of the research revealed that neurosurgical ICU is an important and useful clinical environment for nursing education, but in this unit, some students experience severe anxiety that negatively affects their professional self-esteem.

Anahtar Kelimeler: Klinik eğitim, nitel çalışma, nöroşirürji yoğun bakım ünitesi, öğrenci hemşire


Being a Student Nurse in Neurosurgical Intensive Care Unit: A Qualitative Study

Serpil Yüksel1, Gülay Altun Ugras2
1Necmettin Erbakan University, Faculty of Nursing, Division of Nursing, Department of Surgical Nursing, Konya, Turkey
2Mersin University, Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Mersin, Turkey

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YBÜ) ilişkin algılarını, düşüncelerini ve klinik deneyimlerini belirlemek amaçlandı.
Yöntem: Fenomolojik tipteki bu kalitatif araştırma, bir üniversite hastanesinin nöroşirurji YBܒnde klinik eğitim alan 21 ikinci sınıf hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirildi. Araştırma verileri, yüz yüze ve derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile Haziran 2018 tarihinde toplandı. Veriler tümevarımcı içerik analizi ile değerlendirildi, 60 kod, 14 kategori ve beş tema belirlendi.
Bulgular: Çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu katılımcıların yaş ortalaması 20.7 yıldı. Öğrencilerin çoğunluğunun klinik eğitim süresi üç gündü. Klinik deneyimi, YBÜ ortamının, hastaların durumunun, hemşirelerin tutumunun ve uygulanan bakım girişimlerinin etkilediği belirlendi. Öğrenciler, hastanın ölümüne tanıklık etmenin, bilinci kapalı hasta ile iletişim kuramamanın, ağız bakımı ve aspirasyon gibi bakım girişimlerinin kendilerini duygusal olarak etkilediğini ifade etti. Öğrencilerin çoğunluğu nöroşirurji YBܒnin klinik eğitim için gerekli olduğunu ve mezuniyet sonrası bu ünitede çalışmak istediğini belirtti.
Sonuç: Araştırma, nöroşirurji YBܒnin hemşirelik eğitimi için önemli ve yararlı bir klinik ortam olduğunu, ancak bu ünitede bazı öğrencilerin mesleki özgüvenlerini olumsuz etkileyecek ciddiyette anksiyete yaşadığını ortaya koydu.

Keywords: Clinical training, qualitative study, neurosurgical intensive care unit, student nurse


Serpil Yüksel, Gülay Altun Ugras. Being a Student Nurse in Neurosurgical Intensive Care Unit: A Qualitative Study. . 2020; 6(2): 331-340

Sorumlu Yazar: Serpil Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (49 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved