ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Üniversite Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlığı Etkileyen Duygu ve Düşünceler ile İlişkili Faktörler []
. 2020; 6(3): 561-570 | DOI: 10.5222/jaren.2020.95867  

Üniversite Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlığı Etkileyen Duygu ve Düşünceler ile İlişkili Faktörler

Selda Yörük
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir

Amaç:
Çalışmanın amacı öfke ve saldırganlığı etkileyen olumsuz duygu, düşünceler ile bazı risk faktörleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Yöntem:
Kesitsel olarak planlanan çalışma; bir üniversitenin Meslek Yüksekokulunda yapılmıştır. Araştırmaya 238 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları sosyodemografik veri formu, Buss-Perry saldırganlık ölçeği, sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçekleridir. Çalışma verilerinin tanımlayıcı istatistiksel sonuçları aritmetik ortalama, standart sapma, sayı, yüzde olarak ifade edilmiştir. Saldırganlık ve öfke puan ortalamasını etkileyen etmenlerin belirlenmesinde bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskall Wallis varyans Analizi uygulanmıştır. Analizlerde elde edilen p değeri 0.05’ten küçükse fark anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular:
Bu araştırmada; sigara içme, ailenin geliri, aile içinde anne babanın birbirine sözel şiddeti, çocukluk döneminde şiddet öyküsü ile öfke arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.
Risk alma davranışı yüksek, ailesinin onu anlamadığını ve anlaşamadığını düşünen, öfke duyan, hayatın anlamsız geldiğini düşünen, geleceğe umutsuz bakan öğrencilerde, öfke alt ölçek puan ortalamalarının tümü anlamlı olarak yüksektir (p<0.016).
Fiziksel saldırganlık puan ortalaması erkek öğrencilerde anlamlı olarak yüksektir (p<0.0001). Sigara içen, anne ve babası arasında sözel şiddet olan, çocukluk döneminde şiddet öyküsü olan, anne ve babası çocukluk döneminde şiddet gören, saldırgan davranış öyküsü olan, son bir yıl içinde depresif duygu durumu belirten öğrencilerde saldırganlık alt ölçek puanlarının tümü anlamlı olarak yüksektir (p<0.05).
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada gençlerde öfke ve saldırganlık yüksek bulunmuş, olumsuz duygu ve düşünceye sahip, aile ve arkadaş ilişkileri ile birlikte riskli davranışların öfke ve saldırganlık arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öfke, saldırganlık, üniversite öğrencisi


The Relationship Between Affecting The Anger and Aggression Which Emotion and Thoughts in University Students

Selda Yörük
Balikesir Universityfaculty Of Health Science,department Of Midwifery, Cagıs Campus, 10145, Balıkesir

Objectives: The aim of the study was to determine the relationship between emotions, thoughts with anger and aggression.
Methods: The cross-sectional study was conducted at the Vocational School of a university. A total of 238 students participated in this study. The data collection tools of the study are sociodemographic data form, Buss-Perry aggression scale, trait anger and anger expression style scales. The study of descriptive statistical results of data were calculated with arithmetic mean, standard deviation, number, percentage. In determining the factors affecting the average of aggression and anger score were calculated independent sample t test, Mann-Whitney U test, one-way analysis of variance and Kruskal Wallis variance analysis. In the analysis, the obtained p value less than 0.05 was accepted as significant difference.
Results: The smoking, family income, family verbal violence and family history of violence were found to be significant in predicting the anger score. The mean scores of anger subscale scores were significantly higher in the students who had high risk taking behaviors, who did not understand her and who did not agree and disagreed, thought that who thinks life is meaningless and looking hopeless for the future that students (p <0.016). The mean score of physical aggression was significantly higher in male students (p <0.0001). The scores of aggression subscale scores were significantly higher in the students who were smoking, had verbal violence between their parents, had a childhood history of violence, their parents had been violent in childhood, had a history of aggressive behavior, and who reported depressive mood in the last year (p < 0.05).
Conclusion: In this study, ıt was found that anger and aggression were found to be high and risky behaviors along with family and friend relationships were an important in young people.

Keywords: Anger, aggression, university student


Selda Yörük. The Relationship Between Affecting The Anger and Aggression Which Emotion and Thoughts in University Students. . 2020; 6(3): 561-570

Sorumlu Yazar: Selda Yörük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (1036 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN