ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Sağlık Çalışanları İle Mikrobiyota ve Probiyotik Üzerine Kesitsel Çalışma []
. 2020; 6(1): 1-7 | DOI: 10.5222/jaren.2018.96530  

Sağlık Çalışanları İle Mikrobiyota ve Probiyotik Üzerine Kesitsel Çalışma

Beray Gelmez Taş1, Güzin Zeren Öztürk1, Çağdaş Emin Maç4, Memet Taşkın Egici3, Dilek Toprak2
1Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Namık Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
4Uzungürgen Aile Sağlığı Merkezi, Sinop

Amaç: Mikrobiyota; insanlarda bulunan mikroorganizmaların tamamı için kullanılan bir tanımdır.
Günümüzde mikrobiyotanın bozulmasının bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğu da
öne sürülmüştür ve birçok araştırmalar yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının güncel bilgilere erişimi ve
takip etmesi sağlıkta kalitenin artırılması için önemli bir birleşendir. Çalışmamızda sağlık çalışan- larının mikrobiyota ve probiyotik hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 25/09/2018-20/10/2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ ŞHEEAH) aile hekimliği ve çalışan sağlığı
polikliklerine başvuran sağlık çalışanları dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik özellikler ile
mikrobiyota ve probiyotikler ile ilgili bilgi, tutum ve davranış düzeyini sorgulayan anket soruları
yüz yüze uygulandı; p≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilerek verilerin analizde SPSS prog- ramı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamıza toplamda 340 sağlık personeli katıldı. Çalışma grubunun yaş ortalaması
30,10±7,10 olup katılımcıların 225’i (%66,2) doktor, 115’i (%33,8) hemşireydi. Katılımcılara mik- robiyota hakkındaki görüşlerini sorduğunda %57,6’si (n=196) ilgilenmediğini %0,9’u (n=3) ise
“şüphe ile baktığını” ifade etmiştir. “Kandırmaca” olduğunu düşünenlerin tamamı doktordu.
Meslek ile mikrobiyota hakkındaki düşünceler arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p≥0,05).
Mikrobiyota ile ilgili bilgi düzeylerini sorguladığımızda 31’i (%9,1) iyi; 112’si (%32,9) orta; 197’si
(%58) az olduğunu ifade etti. En çok (%60,6;n=206) bilgi edinilen kaynak “internet” idi. Probiyotik
besin veya ürünleri tedavi amaçlı önerdiğini ifade eden 272 (%80) kişi vardı ve probiyotik besin- lerden en çok (%66) kefir önerilmekte idi.
Sonuç: Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası mikrobiyota ve probiyotik konusunda bilgi düzeyi- nin az olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle gerek hizmet içi eğitimlerde, gerekse mezuniyet önce- si tıp eğitiminde mikrobiyota ve probiyotik konularına yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Mikrobiyota, eğitim, sağlık çalışanları, probiyotik

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, eğitim, sağlık çalışanları, probiyotik


Cross-Sectional Study On Microbiota And Probiotic With Health Workers

Beray Gelmez Taş1, Güzin Zeren Öztürk1, Çağdaş Emin Maç4, Memet Taşkın Egici3, Dilek Toprak2
1University Of Health Science Sisli Hamidye Etfal Training And Research Hospital, Department Of Family Medicine, İstanbul
2Namık Kemal University Family Department of Medicine, Tekirdag
3University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Family Medicine Clinic, Istanbul
4Uzungürgen Family Health Center, Sinop

Objective: Microbiota is a term which defines all microorganisms in humans. Today, it has been
suggested that the deterioration of microbiota causes the emergence of some diseases and many
relevant researches have been done. Access into, and follow up of updated information by healt- hcare professionals is an important component for improving health quality. In our study, we tried
to evaluate the knowledge and attitudes of health workers about microbiota and probiotics.
Method: Between 25/09/2018-20/10/2018, health workers who were admitted to policlinics and
employee health policlinics of Family Medicine Department of Health Sciences University Şişli
Hamidiye Etfal Training and Research Hospital (SBU ŞHEAH) participated in the study. Survey
questions about microbiota and probiotics that inquired attitude and sociodemographic charac- teristics were applied to the participants during face-to-face interviews. P value was accepted as
0.05, SPSS program was used in statistical analysis.
Results: A total of 340 health personnel participated in our study. The mean age of these patients
was 30.10±7.10 years While 225 (66.2%) of the participants were doctors, and 115 (33.8%) were
nurses. When we ask the participants about their opinion about microbiota, 57.6% (n=196) of the
participants stated that they were not interested and 0.9% (n=3) of them stated that they consi- dered this issue with suspicion. All those who thought they were deceitful were doctors. There
was no significant relationship between profession and thoughts about microbiota (p≥0.05).
When we questioned the knowledge level concerning microbiota, the study participants indicated
that they had very well (n=31: 9.1%), moderately (n=112: 32.9%), and poorly (n=197: 58%) know- ledgeable about microbiota. They indicated that their most common source of information was
internet. Most 272 (80%) of the participants stated that they recommended probiotic food or
products for therapeutic purposes. Kefir was recommended as a probiotic food by 66% of the
participants.
Conclusion: More than half of the health workers stated that the level of knowledge is low.
Therefore, we think that microbiota and probiotics should be included in both in-service and pregraduate medical traininng programs.
Keywords: Microbiota, education, health worker, probiotic

Keywords: Microbiota, education, health worker, probiotic


Beray Gelmez Taş, Güzin Zeren Öztürk, Çağdaş Emin Maç, Memet Taşkın Egici, Dilek Toprak. Cross-Sectional Study On Microbiota And Probiotic With Health Workers. . 2020; 6(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Beray Gelmez Taş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (80 kere görüntülendi)
 (3025 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN