ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Menopozal Dönemdeki Kadınların Bu Yaşam Dönemine İlişkin Bakış Açılarının Kalitatif Analizi []
. 2017; 3(3): 122-128 | DOI: 10.5222/jaren.2017.122  

Menopozal Dönemdeki Kadınların Bu Yaşam Dönemine İlişkin Bakış Açılarının Kalitatif Analizi

Gamze Fışkın1, Nevin Hotun Şahin2, İffet Güler Kaya3
1Amasya Üniversitesi SağlıkBilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Amasya
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Klimakterium dönemdeki kadınların menopoza ilişkin bakış açılarını ve yaşadıkları sıkıntıları belirleyebilmektir.
Gereç ve Yöntem: Fenomenolojik tipte yapılan çalışmanın verileri tematik analiz prosedürlerine uygun derinlemesine bireysel görüşmeler yoluyla toplandı ve analiz edildi. Kasım-Aralık 2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kadın-Doğum Polikliniği’nde klimakterik dönemdeki 12 kadın çalışmaya dahil edildi. Görüşmeler sırasında kadınlardan izin alınarak ses kayıtları tutulmuş ve notlar yazılı hale getirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada 4 tema tanımlanmıştı. Bunlar menopozal yakınmalar, menopoz algısı, yaşam kalitesi değişimleri ve baş etme yöntemleriydi. Sıklıkla belirtilen yakınmalar, ateş basması, terleme, sinir artışı, lubrikasyon azlığı, disparoni ve sırt ağrıları olmuştur. Kadınlar için menopoz normal bir süreç olduğu tanımlansa dar yaşlılık ve doğurganlığın bitişi anlamına da gelmekteydi. Kadınlar bu süreçte fizyolojik hastalıkların ortaya çıkışı, cinsellikle ilgili isteksizlik, koitus sıklığında azalma, eşler arasında anlaşmazlıklar, uykusuzluk gibi yaşam kalitelerini bozan bir takım değişiklikler ve sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Bu değişikliklerle baş etme yöntemleri olarak sıklıkla torunlarla ya da ev işleri ile meşgul olma, namaz kılma ve oruç tutma gibi maneviyata sığınma, spor yapma gibi aktivitelerde bulunma ve tıbbi destek ve hormon tedavisi alma yer almaktaydı.
Sonuç: Menopoz çeşitli değişimlerin yaşandığı ve biyopsikososyal açıdan kadını etkileyen bir yaşam dönemidir. Bu yaşam dönemindeki kadınların menopoz hakkında bilgilendirilerek, gerekli test ve tedavilerinin yapılmasının yanında psikolojik açıdan da güçlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: menopoz, kadın, yaşam dönemi, hemşire


Views of the Climacteric Women About Menopause: a Qualitative Analysis

Gamze Fışkın1, Nevin Hotun Şahin2, İffet Güler Kaya3
1Amasya University Faculty of Medical Sciences Department of Midwifery, Amasya
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing Department of Women Health And Diseases Nursing, Istanbul
3Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Objective: We aimed to define viewpoints and troubles of the climacteric women about menopause.
Material & Methods: A phenomenological approach was used. Data were collected by in-depth individual interviews and analyzed according to thematic analysis procedures. A purposive sample of twelve women presented to the menopausal polyclinic in Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty Hospital between November-December 2013 were included in this study. Voice recordings were performed during the interviews with permissions of women and the notes were put in writing.
Results: Four themes were defined in this study, including menopausal symptoms, menopause sensation, changes in the life quality and handling methods. Frequently reported complaints included hot flush, sweating, increased irritability, decreased lubrication, dyspareunia and lower back pain. Although menopause was defined as a normal process for women, it also meant elderliness and end of the fertility. Women in this period of life reported some changes and problems impairing their quality of life such as the emergence of physical illnesses, lack of appetite for sex, decreased frequency of coitus, conflicts between partners and insomnia. Methods for dealing with these changes were reported as dealing with grandchildren or houseworks, spiritual defection such as praying and fasting, activities like sports, seeking medical support and hormone therapy.
Conclusion: Menopause is a period of life in which various changes are seen, affecting women from the biopsychosocial perspective. Women in this period should be informed about menopause, undergo necessary tests and therapies and, psychologically strengthened.

Keywords: menopause, woman, life period, nurse


Gamze Fışkın, Nevin Hotun Şahin, İffet Güler Kaya. Views of the Climacteric Women About Menopause: a Qualitative Analysis. . 2017; 3(3): 122-128

Sorumlu Yazar: Gamze Fışkın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (2992 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN