ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Gizle | << Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of Waste Seperation Education Provided To Primary School Students by Knowledge Transfer on Family Knowledge Level
Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/jaren.2016.001  Sayfalar 1 - 8
GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, ebelik öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ilköğretim öğrencilerine verilen atıkların ayrıştırılması eğitiminin bilgi transferi yoluyla aile bilgi düzeyine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir ili Kemalpaşa İlçe merkezinde bulunan üç ilköğretim okulunda kesitsel alan çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini bu ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıfında okuyan öğrenciler ve aileleri (n: 845) oluşturmuştur. Örnek seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak 572 aile ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde sayı yüzde dağılımı, Mc Nemar’s Testi, t test yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrenci ve ailelerinin geri dönüşüm uygulamalarına yönelik olarak, %59.0’ının eğitimden önce atıkları ayrıştırmadıkları, %53.8’inin atıkları ayrıştıran herhangi bir tanıdıklarının olmadığı, eğitimden sonra %64.0’ının atıkları ayrıştırdıkları belirlenmiştir. Ailelerin eğitim sonrası atıkların ayrıştırılmasına yönelik bilgi puan ortalamaları anlamlı olarak artmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada; eğitimden sonra bilgi transferi yoluyla ailelerin bilgi düzeylerinin anlamlı olarak arttığı ve daha fazla atıkları ayrıştırma davranışı geliştirdikleri saptanmıştır. Çevresel sorunların üstesinden gelebilmek, ancak çevre eğitimine erken yaşta başlanarak bilinçli bir toplum oluşturmakla mümkündür. İlköğretim öğretmenlerinin, çevre ile ilgili konulara ağırlık vermesi, bununla ilgili projeler yapması, farkındalığın artırılması ve çözüm üretimi sürecine katkı sağlayacaktır.
INTRODUCTION: This study has been conducted as a cross-sectional case work in order to assign the effect of education for waste seperation, being provided to primary education students by midwifery students using knowledge transfer method, on family knowledge level within the scope of community service practices class.
METHODS: It’s been carried out at three primary schools located in Kemalpaşa, İzmir. The students of 4th and 5th grades at these primary schools and their families form the target population of the study (n: 845). Sample selection hasn’t been held and it’s been aimed to reach to the full of target population, and the sudy has been carried with solely 572 families. The data has been gathered by the researchers. Number percentage distribution, Mc Nemar’s Test and t-test methods have been used in analyzing of the data.
RESULTS: Intended for recycling practices of the students and their families participating into the study, it’s been stated that the 59.0% of them doesn’t seperate waste before the education, the 53.8% of them hasn’t got anyone familiar who seperate waste, the 64.0% of them sperates waste after the education. The families knowledge score for the separation of wastes after the education has increased significantly (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study it has been identified that after the education the level of the knowledge for families has significantly increased and they have developed the behavior of waste sorting more and more. The ability to overcome the environmental problems is only possible by beginning environment training at an early age and as a result to create a conscious society. The fact that Primary school teachers gives weight to the subjects related to environment, preparing related projects will contribute to increase awareness and producing solutions to these problems.

2.
Fabrika Çalışanlarının Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi
Assesment of source of stress for factory employess and their manners to cope with stress
Filiz Tavlı, Doç. Dr. Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2016.009  Sayfalar 9 - 15
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, fabrikadaki çalışanların stres kaynaklarını ve stresle başa çıkma tutumlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya fabrikada çalışan 202 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Stres Kaynağı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler (ortalama, standart sapma, medyan, yüzde), Student-t testi, Mann-Whitney-U, ANOVA testi, Kruskal Wallis ve Tukey testi kullanıldı. Çalışmada p<0,05 güven aralığı olarak kabul edildi
BULGULAR: Çalışmanın bulgularına göre, stres kaynakları ile yaş, eğitim durumu, medeni durum ve çocuk sahibi olma durumları karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar olduğu saptandı (p<0,05). Stresle başa çıkma tutumları ile cinsiyet, medeni durum, eğtim durumu, çalışılan bölüm ve yaş arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fabrikada bütün stres kaynağı alt boyutlarında hastalık geliştirme ihtimali olduğu saptandı ve hastalık geliştirme ihtimali en yüksek stres kaynağı alt boyutu işle ilgili strestir (%61,9). Çalışmada en çok kullanılan stresle başa çıkma tutumunun ‘pozitif yeniden yorumlama ve gelişme’ olduğu tespit edildi
INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the sources of stress for employees in the factory and their manners to cope with stress.
METHODS: 202 persons working in a factory have participated in this research. The Stress Source Scale and Manners of Coping with Stress and Assessment were used as tools to collect data. Complementary statistical analysis (mean, standard deviation, median, percentile), Student-t test, Mann-Whitney-U, ANOVA test, Kruskal Wallis and Tukey test were used for analysis of the data collected. P<0.05 was accepted as confidence interval for the study.
RESULTS: According to the findings of the study; significant differences were observed when the sources of stress were compared with age, level of education, marital status and having children (p<0.05). It had been determined in the study that the most commonly used manner to cope with stress had been “positive reinterpretation and development”. Significant differences were observed between methods of coping with stress and gender, marital status, level of education, department worked and age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined the possibility to develop an illness in sub-dimensions of all sources of stress in the factory and the sub-dimension of the highest source of stress possibility to develop an illness observed had been work stress (%61,9). It had been determined in the study that the most commonly used manner to cope with stress had been “positive reinterpretation and development.

3.
Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Assessment Of Sexual Function Of The Women With Urinary Incontinence
Neriman Güdücü, Neslihan Keser Özcan
doi: 10.5222/jaren.2016.016  Sayfalar 16 - 23
GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma İstanbul’da bir üniversite hastanesi ürojinekoloji polikliniğine başvuran üriner inkontinanslı kadınların cinsel fonksiyonlarının çeşitli demografik ve obstetrik özellikler açısından değerlendirilmesi amacıyla planlanmış olup kesitsel (crosssectional), tanımlayıcı araştırma özelliğindedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma evrenini İstanbul’da bir üniversite hastanesi ürojinekoloji polikliniğine başvuran kadınlar oluştururken, Mart - Kasım 2012 tarihleri arasında polikliniğe başvuran, cinsel aktif, iletişim engeli olmayan, yakın zamanda önemli bir tıbbi müdahaleyi gerektirecek fiziksel/psikiyatrik hastalığı olmayan ve çalışmaya katılmaya istekli 300 üriner inkontinanslı kadın örneklemi oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Pelvik Organ Prolapsusu/ Üriner İnkontinans Cinsel Fonksiyon Soru Formu (Pelvic Organ Prolapse/Uriner Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ)’nin 12 soruluk kısa formu kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, SPSS for Windows 15.0 programı ( sıklık, ortalama, pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (anova) testleri ) kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 49.68±8.54 olarak bulunmuş olup, en fazla miks inkontinansının olduğu saptanmıştır. PISQ toplam puan ortalaması 31.50 olarak bulunmuştur. Kadınların ve eşlerinin, yaşları ve evlilik süreleri arttıkça, cinsel fonksiyonlarının kötü olduğu (rp: -0.219 p: 0.000; rp: -0.277 p: 0.000; rp: -0.255 p: 0.000) evlenme yaşı ve eğitim durumları arttıkça da cinsel fonksiyonlarının iyi olduğu (rp: 0.169 p: 0.003; rp: 0.256 p: 0.000) belirlenmiştir. Sadece doğum sayısı yüksek olan kadınların hem genel cinsel işlevin hem de davranışsal ve fiziksel alt boyutlarının daha kötü işleve sahip olduklarıbelirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üriner inkontinansa bağlı cinsel yaşamın olumsuz etkilenmesini önlemek için hemşire/ebeler eğitici, bakım verici ve araştırıcı rollerini etkin şekilde kullanmalıdır.
INTRODUCTION: The study is planned in order to assess in terms of various demographic and obstetric characteristics of sexual function of women with urinary incontinence who admit to urogynecology clinic of a university hospital in Istanbul. It is cross sectional and descriptive.
METHODS: While the population of the study consists of women who admit to urogynecology clinic of a university hospital in Istanbul, the sample of study consists of 300 women with urinary incontinence willing to participate in the study who admit to clinic between March 2012 and November 2012; who sexually active, communication without barriers and recently to require major medical for intervention is not a physical disease.
To collectte data, Personal Information Form and 12-itemshort-form of the Pelvic Organ Prolapse/Uriner Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ) are use.
To analyze of data, Statistical Package for Social Sciences for Windows 15.0 (frequency, mean, Pearson's correlation analysis, one-way analysis of variance (ANOVA)) are used.

RESULTS: At end of study, the average age of women has been found 49.68±8.54. It is found that mixed urinary incontinence in women as the most. It is found that the average total score PISQ is 31.50. As women and their husbands age, duration of marriage increase, the sexual functioning operates poorly (rp: -0.219 p: 0.000; rp: -0.277 p: 0.000; rp: -0.255 p: 0.000). However, as the longer marriage age and education level increrased, sexual functioning operates quite well (rp: 0.169 p: 0.003; rp: 0.256 p: 0.000). Only, women who gave relatively high number of live births are observed to be incapacitated in terms of behavioral and physical subdimensions of sexual performance and general sexual performance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses and midwives should use their trainers, caregivers and investigators roles effectively in order to prevent negative effects on your sex life depends on urinary incontinence.

4.
Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi
Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions
Dilek Özden, Hüsna Özveren
doi: 10.5222/jaren.2016.024  Sayfalar 24 - 32
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunda mesleki ve kurumsal faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir üniversite hastanesinde çalışan 270 hemşire araştırmanın evrenini, çalışmaya katılmayı kabul eden 139 hemşire araştırmanın örneklemi oluşturmuştur. Veriler 5-15 Ocak 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özellikler formu ve 18 maddelik İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 18, maksimum puan 90’dır. Yüksek puan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun arttığını göstermektedir. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, t testi, varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: HHemşirelerin “İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği” puan ortalaması 66.75±11.80’dır. Ölçeğin alt boyutları Bulaşma yolu, Çalışan-hasta güvenliği, Çevre kontrolü ve El hijyeni-eldiven kullanımı ortalamaları ise sırasıyla 21.52±4.55, 18.20±3.80, 16.63±3.98 ve 10.25±2.26’dir. Hemşirelerin eğitim düzeyi ve çalışma yılına göre izolasyon önlemleri uyum puan(İÖUÖ) ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yoğun bakımda çalışan, izolasyona ilişkin eğitim alan ve sorumlu olarak çalışan hemşirelerin İÖUÖ puan ortalamasının daha yüksek olduğu, fakat farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Hemşirelerin izolasyon önlemlerine düşük düzeyde uyum gösterdiklerini ifade ettikleri konulara yönelik eğitim programları geliştirilmeli, yöneticiler tarafından hemşirelerin bu eğitimi almaları sağlanmalıdır.
INTRODUCTION: This research designed as a descriptive and cross-sectional one aimed to determine the level of nurses’ compliance with isolation precautions who worked in a public hospital.
METHODS: The study population consisted of 270 nurses working in a university hospital. Of these nurses, 139 who participated in the study comprised the study sample. Data were collected between January 5, 2014 and January 15, 2014, using the sociodemographic questionnaire prepared by the researchers and the 18-item “compliance with isolation precautions scale” The minimum and maximum possible scores to be obtained from the scale were 18 and 90 respectively. High scores indicate that nurses’compliance with isolation precautions are high.To analyze the data numbers, percentage distributions, t-test, Krusskall-Wallis test, Mann Whitney U test and anaysis of variance (ANOVA) were used.
RESULTS: The mean score the nurses obtained from the compliance with isolation precautions scale was 66.75±11.80.The mean scores the participants obtained from the route of infection, practitioner-patient safety, environmental safety and hand-hygiene/glove use-were 21.52±4.55, 18.20±3.80, 16.63±3.98 and 10.25±2.26 respectively. The difference between the mean scores for the compliance with isolation precautions scalein terms of the nurses’ education level and length of service was found to be statistically significant (p <0.05). The nurses who worked in the intensive care unit, who had education on isolation and who were charge nurses obtained higher mean scores from the compliance with isolation precautions scale, but the differences were not statistically significant (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The nurses' compliance with isolation precautions can be said to be good. Training programs on isolation precautions with which the nurses’ compliance was poor should be developed and nurses should be provided with this training.

DERLEME
5.
Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri
Pushing Techniques During Second Stage of Labor
Refika Genç Koyucu, Nurdan Demirci
doi: 10.5222/jaren.2016.033  Sayfalar 33 - 39
GİRİŞ ve AMAÇ: bu çalışmanın amacı doğumun ikinci evresinde kullanılan ıkınma tipleri hakkında ebe ve hemşirelerin bilgi düzeyini arttırmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: literatür tarama
BULGULAR: kullanılan ıkınma tipleri pekçok araştırmacı tarafından irdelenmiş her ikisininde olumsuz ve olumlu yönleri öne çıkartılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ebe ve hemşirelerin ikinci everede kullanılan ıkınma tipleri hakkında güncel kaynaklar ışıgında bilgi düzeylerini geliştirmelidirler
INTRODUCTION: Since then all research has been based on the second stage of labour and pushing techniques to improve and better knowledge of midwives and health care providers.
METHODS: Since the mid 21th century midwiwes and healtcare providers have began encouraging those in labour to push and use pre-longed breath holding technique known as the Walsalva’s Maneuvere during contraction.However,in the begining of the 20th century during the second stage of labour midwives and healthcare providers where spontaneously directing expantant mothers to push and were not directing them on based on their contractions
RESULTS: There is need for training of midwives and nurses about it
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is need for training of midwives and nurses about it

6.
Peloidoterapi Ve Hemşirelik Rolleri
Peloidotherapy And Roles Of The Nurses
Muhteber Hüsmenoğlu
doi: 10.5222/jaren.2016.040  Sayfalar 40 - 43
GİRİŞ ve AMAÇ: Peloidoterapi jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve inorganik maddeler olan peloidlerin (tıbbi çamur) banyo, paket, sarma ve maske şeklinde uygulanmalarıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide hemşirelerin, hastaların bakım ve tedavisini sürdürmek, işlemin öncesi, sırası ve sonrasının standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak, hastalık durumunun iyileşmesi ile yaşam kalitesini artırmaya yönelik rol ve sorumlukları vardır. Hemşireler bağlı oldukları tedavi edici rollerinin dışında, bağımsız rollerinden bakım verici, eğitimci, danışmanlık ve iyileşmenin anahtarı sayılan terapötik iletişimi, aktif bir şekilde kullanmaları ile tedavinin etkinliğini ve hasta memnuniyetini arttırmaktadırlar. Dünyada ve Avrupa’da birçok ülkede uygulanan bu tedavi ülkemizde İstanbul Tıp Fakültesi ve GATA Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dallarında uygulanmakta iken Kamu Hastanelerinde ilk olarak 2011 yılında Bursa Şevket Yılmaz E.A hastanesinde ve 2013 yılında İstanbul’da Çekmece Sekreterliği bünyesinde olan Büyükçekmece Devlet hastanesinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu yazının amacı peloidoterapiyi ve peloidoterapideki hemşirelik rollerini anlatmak ve hemşireleri bilgilendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: -
BULGULAR: -
TARTIŞMA ve SONUÇ: -
INTRODUCTION: Peloidotherapy is a treatment method which is applied by using peloids (medical mud) in bathing, packaging, rolling and masking applications. Peloids are organic or inorganic substances which are formed by geological or biological events. In this treatment, nurses have roles and responsibilities in looking after patients and continuig their treatment, applying the procedure before, during and after the process in a standart way, recovery and improving patients’living qualities. Nurses besides their affiliated treatment roles, increase the patient’s complacency and the treatment’s efficiency with their independent roles of giving treats,training, counselling and also by using therapeutic communication, which is considered as key of recovery, actively. This treatment, which is applied in many countries around the World and Europe, has started being applied in our country for the first time at public hospitals in 2011 at Burs Şevket Yılmaz Education and Reseach Hospial and at Buyukçekmece State Hospial which belongs to the Secretary of Cekmece Constitution in 2013 while it has only being applied at İstanbul Medical Faculty and Gata Medical Ecology and Hydro Climatology Departments before. Aim of this study is to tell Peloidotherapy and the roles of the nurses in Peloidotherapy and inform the nurse.
METHODS: -
RESULTS: -
DISCUSSION AND CONCLUSION: -

OLGU SUNUMU
7.
Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report
Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
doi: 10.5222/jaren.2016.044  Sayfalar 44 - 50
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu olgu sunumu Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromulu çocuğun hemşirelik bakım planının sunulması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemşirelik Bakımı North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)’ya göre yapılmıştır.

BULGULAR: Olgunun bakım sürecinde, çocuk ve annesinin gereksinimine göre beslenmede dengesizlik: beden gereksiniminden az beslenme, doku bütünlüğünde bozulma, büyüme gelişmede gecikme, aktivite intoleransı, sözel iletişimde bozulma, bakım verici rolünde zorlanma, aile içi süreçlerinin devamında bozulma, sıvı elektrolit eksikliği riski, oral mükoz membranda bozulma riski ve enfeksiyon riski hemşirelik tanıları konulmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik girişimleri bu tanılara göre planlanarak uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

INTRODUCTION: This case report aimed to report child with Waardenburg and Short Bowel Syndrome nursing care plan.
METHODS: Nursing care plan according to North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) is made.
RESULTS: In case's nursing plan, according to the needs of child and mothers were designed such as imbalanced nutrition: less than body requirements, impaired tissue integrity, delayed growth and development, activity intolerance, impaired verbal communication, caregiver role strain, dysfunctional family processes, risk for deficient fluid volume and electrolyte, risk for impaired oral mucous membrane, risk for infection nursing diagnosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to this diagnosis's were planned nursing care, interventions were performed and the results were evaluated.Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN