ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

4.
Genel Bilgi
General Information

Sayfalar VI - VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
5.
Sağlık Çalışanları İle Mikrobiyota ve Probiyotik Üzerine Kesitsel Çalışma
Cross-Sectional Study On Microbiota And Probiotic With Health Workers
Beray Gelmez Taş, Güzin Zeren Öztürk, Çağdaş Emin Maç, Memet Taşkın Egici, Dilek Toprak
doi: 10.5222/jaren.2018.96530  Sayfalar 1 - 7

6.
112 Acil Sağlık Personelinin Elektrokardiyografi Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Saptanması
The Knowledge, Attitude and Behaviorus of 112 Emergency Health Personnel About Electrocardiography
Ozan Özışık, Mustafa Burak Sayhan, Ömer Salt
doi: 10.5222/jaren.2018.10437  Sayfalar 8 - 13

7.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Düşünceleri
Health Sciences Faculty Students' Attitudes Towards Organ Transplantation and Donation
Zehra Aydın, Deniz Seher Öztekin
doi: 10.5222/jaren.2019.38039  Sayfalar 14 - 20

8.
Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Mizah Tarzları Arasındaki İlişki
Relationship Between Emotional İntelligence with Humor Styles of Nurses Working In Pediatric Clinics
Müjde Çalıkuşu İncekar, Banu Yurddaş, Elif Gökkaya, Sümeyye İbrahimoğlu, Suzan Yıldız
doi: 10.5222/jaren.2020.85856  Sayfalar 21 - 29

9.
Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyetleri ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Nursing Satisfaction and Empathic Tendency Levels of Patients
Şenay Karadağ Arlı
doi: 10.5222/jaren.2020.86580  Sayfalar 30 - 35

10.
Hemşirelerin Venöz Tromboemboli Risk Faktörleri ve Koruyucu Girişimlere Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Nurses’ Knowledge Levels about Risk Factors for Venous Thromboembolism and Preventive Interventions
Kubra Karadogan, Zehra Durna, Semiha Akin
doi: 10.5222/jaren.2020.94834  Sayfalar 36 - 43

11.
Acil Travma Ünitelerinde Travma Şiddetine Göre Ağrı Giderme Yaklaşımlarının Retrospektif İncelenmesi
Retrospective Examination of Pain Relief Approaches According to Trauma Severity in Emergency Trauma Units
Züleyha Karadaş, Emel Yılmaz
doi: 10.5222/jaren.2020.50470  Sayfalar 44 - 52

12.
Bursa İli Merkez İlçelerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerini Tercih Eden Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Nutrition and Physical Activity Levels and Body Mass Index of Individuals Who prefer Healthy Living Centers in Central Districts of Bursa Province
Eda Ünal, Aysel Özdemir
doi: 10.5222/jaren.2020.80764  Sayfalar 53 - 60

13.
Transpediküler Fiksasyon Cerrahisinde Vida Sayısı ile Hastanede Yatış Süresi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Screws Number and Length of Stay in Transpedicular Fixation Surgery
Özlem İbrahimoğlu, Eda Akyol
doi: 10.5222/jaren.2020.16878  Sayfalar 61 - 66

14.
Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları
Postpartum Contraseptive Choice and Attitudes of Women
Nuray Egelioğlu Cetişli, Melike Kahveci, Sabiha Işık, Aycan Hacılar
doi: 10.5222/jaren.2020.37233  Sayfalar 67 - 72

15.
Normal Doğum Deneyiminin Emzirme Üzerine Etkisi
The Impact of the Experience of Normal Delivery on Breastfeeding
Gulennur Suar, Kader Mert
doi: 10.5222/jaren.2020.64935  Sayfalar 73 - 79

16.
Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik Algısına Cinsiyet Ve Diğer Faktörlerin Etkisi
The Effect Of Gender And Other Factors On The Entrepreneurship Perception Of Nursing Students
Işık Atasoy, Ayşe Beyza Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2020.89421  Sayfalar 80 - 88

17.
Hastanede Çocuklara Bakım Veren Hemşirelerin Aile Merkezli Bakım Yaklaşımını Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Examination of the Status of Nurses Using Family-Centered-Care While Giving Health Care to Children at Hospitals
Özlem Öztürk Şahin, Aysel Topan, Özge Karakaya Suzan, Tancu Canbaz
doi: 10.5222/jaren.2019.07830  Sayfalar 89 - 96

18.
Doğumun Şekli ve Doğumda Alınan Anestezi Türü Doğum Sonu Konforu Etkiler mi?
Do Delivery Method and Anesthesia Type at Delivery Affect Postnatal Comfort Levels?
Aslı Sis Çelik, Erkan Cem Çelik
doi: 10.5222/jaren.2020.46704  Sayfalar 97 - 108

19.
Babaların Sosyo- Demografik Özelliklerinin Eş Desteği ve Emzirme Başarısına Etkisi
Impact of Father's Socio-Demographic Characteristics on Partner Support and Breastfeeding Success
Ayşe Metin, Sevin Altınkaynak
doi: 10.5222/jaren.2020.68552  Sayfalar 109 - 116

20.
Ebelik Öğrencilerinin Erkek Ebelere İlişkin Görüşleri veToplumsal Cinsiyet Rol Tutumları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Midwifery Students' Opinions of Male Midwives and Gender Role Attitudes
Emel Bahadır Yılmaz, Hafize Ekin
doi: 10.5222/jaren.2020.93685  Sayfalar 117 - 124

21.
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi
Determination of Professional Values of Nursing Students
Hülya Elmalı
doi: 10.5222/jaren.2020.59272  Sayfalar 125 - 131

22.
Primipar ve Mulitpar Gebelerin Prenatal Bağlanmalarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Factors Affecting Prenatal Attachment In Primipara And Multipara Women
Dilek Coşkuner Potur, Yeliz Doğan Merih, Nurdan Demirci
doi: 10.5222/jaren.2020.65265  Sayfalar 132 - 140

23.
Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
Prenatal Care Satısfactıon Scale: Valıdıty And Relıabılıty Study
Filiz Aslantekin Özçoban, Naciye Gelebek, Yasemin Erkal Aksoy, Hacer Yalnız Dilcen
doi: 10.5222/jaren.2020.55823  Sayfalar 141 - 147

24.
Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
Evaluation of Public Healthcare Managers' Perspectives on Marketing in Healthcare: Istanbul Example
Ekrem sevim, Özlem Güdük
doi: 10.5222/jaren.2020.73745  Sayfalar 148 - 156

DERLEME
25.
İnfertilite ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri
Infertility and Effects on Sexual Life
Merve Çağlar, Ümran Yeşiltepe Oskay
doi: 10.5222/jaren.2020.85570  Sayfalar 157 - 162

26.
Hemodiyaliz Uygulanan Bireylerde Sakız Çiğnemenin Ağız Kuruluğuna Etkisi: Sistematik Derleme
The Effect of Chewing Gum on Xerostomia in The Hemodialysis Patients: Systematıc Review
Şefika Tuğba Yangöz, Zeynep Karakuş Er, Zeynep Özer
doi: 10.5222/jaren.2020.13008  Sayfalar 163 - 170

27.
Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi
The Effect of Caregiver Instructor and Clinical Learning Environment on Professional Socialization Process in Nursing
Gamze Teskereci, İlkay Boz, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.5222/jaren.2020.97659  Sayfalar 171 - 178

28.
Meme Kanserinde Birincil ve İkincil Korunma Önlemlerine ilişkin Ebe ve Hemşirenin Rolü
Midwife and Nurse’s Role related to Primary and Secondary Prevention Measures in Breast Cancer
Cansu Kabacaoğlu, Anita Karaca
doi: 10.5222/jaren.2020.69885  Sayfalar 179 - 186

OLGU SUNUMU
29.
Alzheimer Tanılı Bireyin Primer Bakım Vericisi ile Birlikte “Paced Modeline Göre” Bakım Yönetimi (Bir Model Uyarlama Çalışması)
The Maintenance Management of the Individual Who Were in the Diagnosis of Alzheimer Also with the Primary Care Transmitter within the “Model of the Paced” (A Model of Adaptation Study)
Gül Sultan Özeren
doi: 10.5222/jaren.2020.20982  Sayfalar 187 - 193Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN