ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar V - VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Doğurganlığın Korunmasına Yönelik Sosyal Yumurta Dondurma Konusundaki Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes of Nursing / Midwifery Students on Social Egg Freezing for Fertility Preservation
Zeynep Daşıkan, Aylin Taner
doi: 10.5222/jaren.2020.03164  Sayfalar 395 - 401

5.
Toplumsal Travmalı Bireylerde Psikodramanın Olası Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Anksiyete ve Depresif Belirti Sıklığına Etkisi: 9 Aylık İzlem Çalışması
The Effect of Psychodrama on the Frequency of Posttraumatic Stress Disorder, Anxiety and Depressive Symptoms in Individuals with Social Trauma: 9 Month Follow-Up Study
Funda Gümüş, Hülya Deniz
doi: 10.5222/jaren.2020.03779  Sayfalar 402 - 415

6.
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu, Etkileyen Faktörler ve İkincil Sigara Dumanı ile İlgili Farkındalık Düzeyleri
Factors Affecting Smoking and Awareness of Secondhand Smoke among Health Science Faculty Students
Merve Kaya, Ayşe Ergün
doi: 10.5222/jaren.2020.04696  Sayfalar 416 - 425

7.
Gebelikte Alınan Kiloya Bağlı Beden Algısı ile Gebeliğin Kabulü Arasındaki İlişki
The Relation Between Body Perception and Acceptance of Prenancy Related with The Weight Gain During The Pregnancy
Burcu Küçükkaya, Nihan Altan Sarıkaya, Hatice Kahyaglu Süt, Sevcan Öz
doi: 10.5222/jaren.2020.15010  Sayfalar 426 - 432

8.
Hemşirelik Öğrencilerinde İletişim Teknolojisi Kullanımının Uyku ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisi
Effect of Communication Technology Usage on Sleep and Physical Activity Level in Nursing Students
Yeliz Çulha, Nuray Turan, Gülsün Özdemir Aydın, Hatice Kaya, Türkinaz Atabek Aştı
doi: 10.5222/jaren.2020.17894  Sayfalar 433 - 441

9.
Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Bakım Uygulamalarına ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi
Determining the Lenght of Surgical Nurses' Allocation to Patient Care Practices and Other Interventions
Rujnan Tuna, Birşen Kahraman, Birgül Ödül Özkaya
doi: 10.5222/jaren.2020.18209  Sayfalar 442 - 447

10.
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Örgütsel Yenilik Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Intensive Care Nurses’ Organizational Innovation Levels
Elif Gezginci, Bediye Oztas, Gonul Kurt
doi: 10.5222/jaren.2020.18863  Sayfalar 448 - 454

11.
Hemşirelerin Kişilik Özellikleri, Benlik Kavramı ve Mesleğe ilişkin Algıları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship among Personality Traits, and Self-Concept, and Occupational Perceptions of Nurses
Oyku Ozdemir, Gamze Temiz, Semiha Akin
doi: 10.5222/jaren.2020.21043  Sayfalar 455 - 464

12.
Çocuğu Tip 1 Diyabet Tanısı ile İzlenen Annelere Uygulanan Psikodrama Grup Terapisinin Rol Becerileri, Uyum Süreci, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması
The Effect of Psychodrama Group Therapy on the Role Skills, Adaptation Process, Quality of Life and Depression Applied to Mothers of Children with Type 1 Diabetes: A Mixed Methods Study
Deniz Kaya Meral, Ejder Akgun Yildirim
doi: 10.5222/jaren.2020.23500  Sayfalar 465 - 475

13.
E-sağlık Okuryazarlığı ile Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Arasındaki İlişki
The Relationship Between E-health Literacy and Health Failure
Seher Cevik, Gürkan Özden, Seyhan Çıtlık Sarıtaş
doi: 10.5222/jaren.2020.28290  Sayfalar 476 - 482

14.
Palyatif Bakım Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Ölmekte Olan Hastaya Bakım Vermede Yaşadığı Zorluklar
The Difficulties That Palliative Care Unit Nurses Have While Caring the Dying Patients
Şengül Üzen Cura, Elif Ateş
doi: 10.5222/jaren.2020.43760  Sayfalar 483 - 490

15.
Ebe ve Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi
The Investigation of Knowledge and Behavior of Nursing and Midwives on Rational Drug Usage
Asuman Çobanoğlu, Belkız Kızıltan
doi: 10.5222/jaren.2020.46338  Sayfalar 491 - 497

16.
Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumuna Etkisi
The Effect of Research Course in Nursing on Students' Awareness and Attitude Towards Research and Development
İlknur Göl, Hüsna Ekici
doi: 10.5222/jaren.2020.48403  Sayfalar 498 - 505

17.
Doğum Sürecinde Gebelere Verilen Fiziksel Desteğin Doğum Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy on Birth Outcome
Fadime Bayrı Bingöl, Meltem Demirgöz Bal, Tuğba Yılmaz Esencan, Ayse Karakoc, Seda Küçükoğlu, Rabia Çiftçi, Ebru Mutlu, Zelal Arı
doi: 10.5222/jaren.2020.52724  Sayfalar 506 - 513

18.
Hemşirelik Mesleğini Seçen Bireylerde Kuşaklar Arası Bireysel Ve Mesleki Değerlerin Belirlenmesi
Specification Of Interfenerational Individual And Occupational Values Among Individuals Who Choose Nursing As Profession
Seda Er, Elif Ateş
doi: 10.5222/jaren.2020.54376  Sayfalar 514 - 522

19.
Türkiye’de “Hasta Güvenliği” Konusunda Son On Yılda (2008-2017) Yayımlanan Ulusal Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bibliyografik Bir İnceleme
Evaluation of National Studies, Which Had Been Published in the Last Decade (2008-2017) Related to "Patient Safety" in Turkey: A Bibliographic Review
Feride Eşkin Bacaksız, Gulcan Taskiran, Gamze Uğuz, Arzu Kader Harmanci Seren
doi: 10.5222/jaren.2020.63625  Sayfalar 523 - 537

20.
Bakım Personellerinin Yaşadığı Sorunlar ve Bakımdan Etkilenme Durumları
The Caregiving Outcomes and Problems Experienced by Nursing Staff
Ayla Hendekci, Hacer Gök Uğur
doi: 10.5222/jaren.2019.66588  Sayfalar 538 - 544

21.
Sağlık Çalışanlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumu
The Attitude of Healthcare Professionals Towards Disabled Individuals
Çağlar Şimşek, Sabanur Çavdar, Ebru Temiz, Burcu Gündüz, Ebru Yilmaz Yalcinkaya
doi: 10.5222/jaren.2020.82435  Sayfalar 545 - 553

22.
Riskli ve Riskli Olmayan Gebeliklerde Stres Düzeyinin Karşılaştırılması
Comparison of Stress Levels in Risky and Non-Risky Pregnancies
Samiye Mete, Sevcan Fata, Hülya Özberk
doi: 10.5222/jaren.2020.93898  Sayfalar 554 - 560

23.
Üniversite Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlığı Etkileyen Duygu ve Düşünceler ile İlişkili Faktörler
The Relationship Between Affecting The Anger and Aggression Which Emotion and Thoughts in University Students
Selda Yörük
doi: 10.5222/jaren.2020.95867  Sayfalar 561 - 570

DERLEME
24.
Kanıt Temelli Fitoterapi Uygulamalarının İncelenmesi
Evaluation of Evidence-Based Phytotherapy Applications
Dilek Yıldırım, Dilek Baykal, Gulbeyaz Can
doi: : 10.5222/jaren.2020.20591  Sayfalar 571 - 576

25.
Kronik Böbrek Hastalığı ile İlişkili Kaşıntı ve Hemşirelik Bakımı
Chronic Kidney Disease Associated with Pruritus And Nursing Care
Neşe Altınok Ersoy, İmatullah Akyar
doi: 10.5222/jaren.2020.22755  Sayfalar 577 - 583

26.
Dünyada ve Türkiye’de Tamamlayıcı Terapilere İlişkin Yasal Düzenlemelerde Hemşirelerin Yeri
The Place of Nurses in Legal Regulations Related to Complementary Therapies in Turkey and The World
Şehnaz Kaya, Zeynep Karakuş, İlkay Boz, Zeynep Ozer
doi: 10.5222/jaren.2020.58561  Sayfalar 584 - 591

27.
Onkolojik Problemi Olan Çocuk ve Ailesine Psikososyal Yaklaşımlar
Psychosocial Approaches to Children Having Oncologic Problems and Their Family
Cemile Hürrem Ayhan Balık, Sevim Buzlu
doi: 10.5222/jaren.2020.74936  Sayfalar 592 - 597

28.
Terapötik Palyaço Müdahalesinin Çocukların Ruh Sağlığına Etkisi: Sistematik Derleme
The Effect of Therapeutic Clown Intervention on Mental Health of Children: Systematic Review
Yasemin Ucun, Leyla Küçük
doi: 10.5222/jaren.2020.93584  Sayfalar 598 - 609

29.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Cilt Dizini
Volume Index

Sayfalar E1 - E8
Makale Özeti | Tam Metin PDFJournal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN