ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - VI

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Covid 19 Sürecinde Uzaktan Yürütülen Hemşirelik Eğitimiyle İlgili Öğrencilerin SWOT Analizi
SWOT Analysis of Students Regarding Remote Nursing Education In The Covid 19 Process
Arzu Timuçin, Dilek Sakallı, Selma Kahraman
doi: 10.55646/jaren.2022.04372  Sayfalar 115 - 123

5.
Ebelik ve Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İhmali ve İstismarını Raporlamaya ve Çözüm Önerilerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determining the Attitudes of Midwifery and Child Development Department Students Towards Child Neglect and Abuse Reporting and Solution Suggestions
Zühal Çamur, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.55646/jaren.2022.80947  Sayfalar 124 - 130

6.
Diyabet Tanısı ile İzlenen Adölasanlarda Hipoglisemi Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship Between Hypoglycaemia Fear and Quality of Life in Adolescents Monitored with the Diagnosis of Diabetes
Sultan Mermer Ata, Gülzade Uysal
doi: 10.55646/jaren.2022.24650  Sayfalar 131 - 139

7.
Yüksek Ateş Şikayeti İle Acil Servise Getirilen 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Babaların Ateş Yönetimine İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Knowledge, Attitudes and Applications of Fathers with Children Aged Group 0-6 Who Were Taken to An Emergency Service with Complaints of High Fever Regarding Fever Management
Leyla Zengin Aydın
doi: 10.55646/jaren.2022.76402  Sayfalar 140 - 148

8.
Determination of Nursing Students’ Pelvic Floor Health Knowledge Levels
Hemşirelik Öğrencilerinin Pelvik Taban Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Rojjin Mamuk, Mukaddes Miral, Melike Dişsiz, Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.55646/jaren.2022.54036  Sayfalar 149 - 155

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Kariyer İyimserliği ve Uyumluluğu Üzerine Etkisi
The Effect of Professional Attitudes Nursing Students’ on the Career Compatibility and Optimism
Rabiye Erenoğlu
doi: 10.55646/jaren.2022.20438  Sayfalar 156 - 165

10.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Erişkin Hastalarda Endotrakeal Tüp Kaf Basıncını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Factors Affecting Endotracheal Tube Cuff Pressure in Adult Patients in Intensive Care Unit
Ayda Kebapçı
doi: 10.55646/jaren.2022.02360  Sayfalar 166 - 176

DERLEME
11.
Hemşirelikte Tamamlayıcı Terapiler: Renklerle Sanatsal Tedavi, Çakralar ve Reiki
Complete Therapy in Nursing: Artistic Treatment with Colors, Chakras and Reiki
Gözde Özsezer Kaymak, Merve Ataç, Özlem Tekir
doi: 10.55646/jaren.2022.73644  Sayfalar 177 - 186

12.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bebek Banyosu: Yenidoğan Hemşireleri İçin Öneriler
Newborn Bathing in Neonatal Intensive Care Units: Recommedations for Newborn Nurses
Sibel Serap Ceylan, Zehra Bahire Bolışık
doi: 10.55646/jaren.2022.99815  Sayfalar 187 - 192

OLGU SUNUMU
13.
Lenfomalı Çocukta Kültürel Özellikleri Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Identifying Cultural Features and Nursing Care in Children with Lymphoma
Remziye Semerci, Melahat Akgün Kostak, Esra Nur Kocaaslan
doi: 10.55646/jaren.2022.44366  Sayfalar 193 - 199

DIZIN
14.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDFJournal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN