ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi []
. 2016; 2(1): 1-8 | DOI: 10.5222/jaren.2016.001  

İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi

Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, ebelik öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ilköğretim öğrencilerine verilen atıkların ayrıştırılması eğitiminin bilgi transferi yoluyla aile bilgi düzeyine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir ili Kemalpaşa İlçe merkezinde bulunan üç ilköğretim okulunda kesitsel alan çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini bu ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıfında okuyan öğrenciler ve aileleri (n: 845) oluşturmuştur. Örnek seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak 572 aile ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde sayı yüzde dağılımı, Mc Nemar’s Testi, t test yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrenci ve ailelerinin geri dönüşüm uygulamalarına yönelik olarak, %59.0’ının eğitimden önce atıkları ayrıştırmadıkları, %53.8’inin atıkları ayrıştıran herhangi bir tanıdıklarının olmadığı, eğitimden sonra %64.0’ının atıkları ayrıştırdıkları belirlenmiştir. Ailelerin eğitim sonrası atıkların ayrıştırılmasına yönelik bilgi puan ortalamaları anlamlı olarak artmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada; eğitimden sonra bilgi transferi yoluyla ailelerin bilgi düzeylerinin anlamlı olarak arttığı ve daha fazla atıkları ayrıştırma davranışı geliştirdikleri saptanmıştır. Çevresel sorunların üstesinden gelebilmek, ancak çevre eğitimine erken yaşta başlanarak bilinçli bir toplum oluşturmakla mümkündür. İlköğretim öğretmenlerinin, çevre ile ilgili konulara ağırlık vermesi, bununla ilgili projeler yapması, farkındalığın artırılması ve çözüm üretimi sürecine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile, çevre, ebe, eğitim, öğrenciler


The Effect of Waste Seperation Education Provided To Primary School Students by Knowledge Transfer on Family Knowledge Level

Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
Ege University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Izmir

INTRODUCTION: This study has been conducted as a cross-sectional case work in order to assign the effect of education for waste seperation, being provided to primary education students by midwifery students using knowledge transfer method, on family knowledge level within the scope of community service practices class.
METHODS: It’s been carried out at three primary schools located in Kemalpaşa, İzmir. The students of 4th and 5th grades at these primary schools and their families form the target population of the study (n: 845). Sample selection hasn’t been held and it’s been aimed to reach to the full of target population, and the sudy has been carried with solely 572 families. The data has been gathered by the researchers. Number percentage distribution, Mc Nemar’s Test and t-test methods have been used in analyzing of the data.
RESULTS: Intended for recycling practices of the students and their families participating into the study, it’s been stated that the 59.0% of them doesn’t seperate waste before the education, the 53.8% of them hasn’t got anyone familiar who seperate waste, the 64.0% of them sperates waste after the education. The families knowledge score for the separation of wastes after the education has increased significantly (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study it has been identified that after the education the level of the knowledge for families has significantly increased and they have developed the behavior of waste sorting more and more. The ability to overcome the environmental problems is only possible by beginning environment training at an early age and as a result to create a conscious society. The fact that Primary school teachers gives weight to the subjects related to environment, preparing related projects will contribute to increase awareness and producing solutions to these problems.

Keywords: Family, environment, midwife, education, students


Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan. The Effect of Waste Seperation Education Provided To Primary School Students by Knowledge Transfer on Family Knowledge Level. . 2016; 2(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Yeliz Çakır Koçak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (2761 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN