ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelerin Enteral ve Parenteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge Levels of Nurses about Enteral and Parenteral Nutrition Practices
Emel Koçhan, Semiha Akın
doi: 10.5222/jaren.2018.001   2018; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 14

DERLEME
2.
Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme
Managing Behavioral Problems in Alzheimer's Patients
Nihan Altan Sarıkaya, Özge Sukut, Hürrem Ayhan
doi: 10.5222/jaren.2017.1007   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 33 - 38

3.
Subkütan İlaç Enjeksiyonlarında Komplikasyonların Önlenmesine İlişkin Güvenli Uygulama Önerileri
Safe Application Recommendations for Prevention Complicationsin Subcutaneous Drug Injections
Funda Büyükyılmaz, Yeliz Çulha, Ahmet Karaman
doi: 10.5222/jaren.2018.108   2018; 4 - 2 | Sayfalar 108 - 111

4.
Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi
Spiritualism And Nursing: The Importance Of Spiritual Care In Intensive Care Patients
Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/jaren.2017.037   2017; 3 - 1 | Sayfalar 37 - 42

5.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim
Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation
Berna Ersoy Özcan, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2017.1010   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 51 - 56

6.
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Kullanılan Yöntemler
Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods
Çiğdem Deniz, Gülay Görak
doi: 10.5222/jaren.2018.059   2018; 4 - 1 | Sayfalar 59 - 64

7.
Basınç Yarası Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçekler
Scales Used Frequently in the Assessment of Pressure Sores
Hülya Fırat Kılıç, Gülten Sucu Dağ
doi: 10.5222/jaren.2017.049   2017; 3 - 1 | Sayfalar 49 - 54

8.
Sigara bağımlılığına yönelik müdahaleler
Interventions intended for cigarette addiction
Gülçin Korkmaz, Çağlar Şimşek
doi: 10.5222/jaren.2017.1004   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 14 - 23

9.
Maneviyat ve Sağlık
Spırıtualıty and Health
Melike Boztilki, Elif Ardıç
doi: 10.5222/jaren.2017.1008   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 39 - 45

10.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Prematüre Bebeğin Gelişiminin Desteklenmesi
Supporting The Development of Premature Babies in Neonatal Intensive Care Unit
Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.5222/jaren.2018.127   2018; 4 - 2 | Sayfalar 127 - 132

ORJINAL ARAŞTIRMA
11.
Yaşlıları Huzurevi Yaşamını Seçmeye Zorlayan Nedenlerin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Causes That Force The Elders To Choose Nursıng Home Lıves
Ümmühan Kılıç, Deniz Şelimen
doi: 10.5222/jaren.2017.073   2017; 3 - 2 | Sayfalar 73 - 82

12.
Genç Kadınlarda Premenstrual Sendrom, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi
Premenstrual Syndrome, Physical Activity and Quality of Life in Young Women
Yılda Arzu Aba, Hacer Ataman, Melike Dişsiz, Sevcan Sevimli
doi: 10.5222/jaren.2018.075   2018; 4 - 2 | Sayfalar 75 - 82

13.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları
Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine
Betül Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2017.055   2017; 3 - 2 | Sayfalar 55 - 59

DERLEME
14.
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim
A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim
Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun
doi: 10.5222/jaren.2016.103   2016; 2 - 2 | Sayfalar 103 - 108

ORJINAL ARAŞTIRMA
15.
Gebe okulunda eğitim alan gebelerin bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school
Nurgül Turgut, Ayşe Güldür, Hatice Çakmakçı, Gülser Şerbetçi, Feray Yıldırım, Ayşe Ender Yumru, Arzu Bebek, Sıdıka Sibel Gülova
doi: 10.5222/jaren.2017.001   2017; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 8

DERLEME
16.
Prostat Kanserinin Ameliyat Sonrası Bakımında Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches ın the Postoperative Care of Prostate Cancer
Ezgi Seyhan Ak, Ayfer Özbaş
doi: 10.5222/jaren.2019.76588   2019; 5 - 1 | Sayfalar 81 - 89

17.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ruhsal Bozukluklar
Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction
Bahattin Bulduk, Mehmet Cihad Aktaş, Mehmet Bulduk
doi: 10.5222/jaren.2017.1005   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 24 - 27

18.
Çocuk Hakları İhlali: Cinsel İstismar
Violation of Child Rights: Sexual Abuse
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
doi: 10.5222/jaren.2017.1011   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 57 - 60

ORJINAL ARAŞTIRMA
19.
Koroner Arter Bypass Grefti Ameliyatı Geçiren Hastaların Yorgunluklarının İncelenmesi
The Investigation of Fatigue of the Patients Undergoing Coronary Artery By-pass Graft Surgery
Seda Kaya, Leman Şenturan
doi: 10.5222/jaren.2016.059   2016; 2 - 2 | Sayfalar 59 - 67

OLGU SUNUMU
20.
Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report
Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
doi: 10.5222/jaren.2016.044   2016; 2 - 1 | Sayfalar 44 - 50Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN