ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin Öğrenci Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirliği []
. 2019; 5(1): 46-52 | DOI: 10.5222/jaren.2019.15807  

Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin Öğrenci Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirliği

Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu çalışma Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun öğrenci hemşireler için geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu metodolojik çalışma 210 öğrenci hemşireyle gerçekleştirilmiştir.
Dil geçerliliğinde test etmek amacıyla çeviri/tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliği uzman görüşü ve yapı geçerliliği (açımlayıcı faktör analizi) ile değerlendirilmiştir.
Ölçeğin güvenilirliğinde; iç tutarlılığı değerlendirmek amacıyla Cronbach's alpha katsayısı hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenilirliğini belirlemek için bir alt gruba, ilk uygulamadan iki hafta sonra ikinci kez uygulanmıştır.
Bulgular: Ölçeğin toplam Cronbach Alfa değeri 0.83, test-tekrar test güvenirlik korelasyon değeri 0.90 bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 2 faktörlü modeline ilişkin toplam açıklanan varyansın %50.25 olduğu ve maddelerin faktör yük değerlerinin 0.30 sınır değerinin üzerinde olduğu ve ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu saptandı.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği Türkçe versiyonunun, öğrenci hemşirelerin çocuk istismarını raporlamaya karşı tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismar/ihmali, öğrenci hemşire, raporlama


Validity And Reliability of the Healthcare Provider Attitudes Toward Child Maltreatment Reporting Scale on Nursing Students

Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Pamukkale University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Denizli, Turkey

Aim: This study was conducted to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Healthcare Provider Attitudes Toward Child Maltreatment Reporting Scale on Nursing Students.
Method: This methodological study was conducted with 210 nursing students. A translation / re-translation method was used to test the validity of the language. The validity of the scale was assessed by expert opinion and construct validity (exploratory factor analysis). Reliability of the scale; Cronbach's alpha coefficient was calculated to evaluate internal consistency. To determine the test-retest reliability, a subgroup was applied a second time two weeks after the first application.
Results: The Cronbach's alpha value of the scale was 0.83, and test-retest reliability was 0.90. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the total explained variance of the 2 factor model of scale was 50.25%, the factor loadings of the items were above the 0.30 limit value and the scale had structural validity.
Conclusion: The results of the study show that the Turkish version of the Healthcare Provider Attitudes Toward Child Maltreatment Reporting Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine student nurses' attitudes towards reporting child abuse.

Keywords: Child maltreatment, nursing students, reporting


Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan. Validity And Reliability of the Healthcare Provider Attitudes Toward Child Maltreatment Reporting Scale on Nursing Students. . 2019; 5(1): 46-52

Sorumlu Yazar: Çiğdem Erdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved