ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi []
. 2019; 5(1): 17-22 | DOI: 10.5222/jaren.2019.18894  

İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi

Betül Aktaş1, Medine Yılmaz2, Feyza Dereli2, Hatice Yıldırım Sarı2
1SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada ilköğretim birinci ve ikinci kademede görev yapan öğretmenlerin ilk yardım bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evreni okul sağlığı çalışmalarının yürütüldüğü İzmir ili Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde yer alan sosyoekonomik düzeyi aynı olan 4 ilköğretim okulunda çalışan öğretmenlerden (151 kişi) oluşmuştur. Araştırmaya ilköğretim birinci ve ikinci kademede çalışan gönüllü katılım gösteren toplam 116 öğretmen katılmıştır. Araştırmada Bilgi Formu (yaş, cinsiyet, branş, görev yeri, ilk yardım eğitimi alma durumu ve eğitim alınan yer) ve İlk Yardım Bilgi Değerlendirme Formu (32 soru) kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmada öğretmenlerin ilkyardım bilgi puan ortalaması 32 üzerinden 22.98±3.87 olarak belirlenmiştir. İlk Yardım Bilgi Değerlendirme Formu’na göre en yüksek puanı 25-34 yaş grubundaki öğretmenlerin (24.32±1.95) aldığı, yaş arttıkça bilgi puanın düştüğü, yapılan ileri analiz sonucu bu farkın 55-60 yaş grubundakilerden kaynaklandığı, ilkyardım eğitimi alan (23.81±2.38) öğretmenlerin puanlarının, almayanlara (21.46±5.38) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kadın öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi Değerlendirme Formu puan ortalamalarının (23.31±3.60) erkek öğretmenlerinkinden (22.00±4.52) daha yüksek olduğu ancak istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05). Öğretmenlerin alanlarına göre İlk Yardım Bilgi Değerlendirme Formu Puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 5).
Sonuç: Öğretmenlerin ilk yardım bilgisi orta düzeydedir. Öğretmenlerin yaşı artıkça bilgi puanın düştüğü ve ilkyardım eğitimi alan öğretmenlerin puanlarının almayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlk yardım, öğretmen, bilgi düzeyi


Level of First Aid Knowledge of Primary and Secondary School Teachers

Betül Aktaş1, Medine Yılmaz2, Feyza Dereli2, Hatice Yıldırım Sarı2
1SANKO University Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey

Objective: In this study, it was aimed to determine the level of first aid information of primary and secondary school teachers.
Method: The universe of this descriptive study consisted of teachers (151 persons) working in 4 primary schools with the same socioeconomic level in Çiğli and Karşıyaka districts of İzmir province where school health studies were conducted. A total of 116 teachers who participated in the first and second grades of the primary school participated in the research. Information Form (age, gender, branch, place of employment, status of first aid education and place of education) and First Aid Information Assessment Form (32 questions) were used in the research.
Results: According to the First Aid Information Form, the highest score was obtained by the teachers in the 25-34 age group (24.32 ± 1.95), the age residual knowledge score was decreased, the scores of the teachers in the 55-60 age group after the advanced analysis were statistically significantly lower than the teachers in the other age group (p <0.05). It was found that the mean score of the First Aid Information Assessment Form of female teachers (23.31 ± 3.60) was higher than that of male teachers (22.00 ± 4.52), but there was no statistically significant difference (p> 0.05). It was determined that there was no statistically significant difference in the First Aid Information Evaluation Form scores according to the teachers' branches (p> 0.05) (Table 5).
Conclusion: Teachers' first aid information is moderate. It was determined that the teachers' scores decreased as the age increased and the scores of teachers who received first aid training were higher than those who did not.

Keywords: First aid, teacher, level of knowledge


Betül Aktaş, Medine Yılmaz, Feyza Dereli, Hatice Yıldırım Sarı. Level of First Aid Knowledge of Primary and Secondary School Teachers. . 2019; 5(1): 17-22

Sorumlu Yazar: Betül Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved