ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 3 Yıl : 2018
 
Palyatif Bakım Dersinin Öğrencilerin Palyatif Bakıma İlişkin Bilgisine Etkisi []
. 2018; 4(2): 100-107 | DOI: 10.5222/jaren.2018.100  

Palyatif Bakım Dersinin Öğrencilerin Palyatif Bakıma İlişkin Bilgisine Etkisi

Hüsna Özveren1, Kamile Kırca1, Emel Gülnar1, Nebahat Bora Güneş2
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin palyatif bakıma ilişkin bilgi düzeylerini saptamak ve bu konuda yapılan eğitimin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada öğrencilere ön test/son test yapılarak yarı deneysel bir çalışma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Hemşirelik Bölümü'nde palyatif bakım dersini alan 52 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Tanıtıcı Özellikler Formu’ ve “Palyatif Bakım Bilgi Testi” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplama, ortalama ve Wilcoxon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin palyatif bakım dersini almadan önce palyatif bakım bilgi testinden 20 puan üzerinden "10,1 ± 1,6"puan aldıkları, dersin sonunda ise "15,2 ± 1,6" puan aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin dersi almadan önce ve aldıktan sonrası puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Öğrencilere verilen palyatif bakım dersinin öğrencilerinin bilgilerini olumlu yönde etkilediği ve bilgi düzeylerini yükselttiği belirlenmiştir. Palyatif bakım dersinin hemşirelik müfredat programlarına seçmeli ya da zorunlu ders olarak eklenmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Palyatif bakım, hemşirelik öğrencileri, bilgi düzeyi

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, hemşirelik öğrencileri, bilgi düzeyi


The Impact Of Palliative Care Course On Nursing Students’ Knowledge

Hüsna Özveren1, Kamile Kırca1, Emel Gülnar1, Nebahat Bora Güneş2
1Kırıkkale University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Kırıkkale
2Hacettepe University, Faculty of Nursing, Ankara

Objective: This study was carried out to determine the level of knowledge nursing students have about the palliative care and the effects of the training provided in this context.
Method: In the study, a quasi-experimental research design with pre-test/post-test was used. The sample includes 52 students enrolled in palliative care courses at Kırıkkale University Department of Nursing in the fall of an academic year. The data were collected by means of a questionnaire prepared by the researcher and Palliative Care Knowledge Test. In the evaluation of the data, percentile calculation, mean and Wilcoxon test were utilized.
Results: The average age of the students participating in the study was x̅ ± ss = 21.73. In our study, the knowledge point average of the students about the palliative care knowledge test was found to be "10,1 ± 1,6" over 20 points before course and "15,2 ± 1,6" after course. The difference between the mean scores was statistically significant (p<0.05).
Conclusions: Palliative care courses can make a significant contribution to student' knowledge and insight, as well as their self-efficacy in providing palliative care. It is thought that our work will contribute to the re-evaluation of the curriculum.
Keywords: Palliative care, nursing students, level of knowledge

Keywords: Palliative care, nursing students, level of knowledge


Hüsna Özveren, Kamile Kırca, Emel Gülnar, Nebahat Bora Güneş. The Impact Of Palliative Care Course On Nursing Students’ Knowledge. . 2018; 4(2): 100-107

Sorumlu Yazar: Hüsna Özveren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved