ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Kariyer İyimserliği ve Uyumluluğu Üzerine Etkisi []
. 2022; 8(3): 156-165 | DOI: 10.55646/jaren.2022.20438  

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Kariyer İyimserliği ve Uyumluluğu Üzerine Etkisi

Rabiye Erenoğlu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hatay, Türkiye

Giriş: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının kariyer uyumluluğu ile iyimserliği üzerine etkisinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın evrenini; Akdeniz bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin tamamı oluşturmuştur (N: 400). 246 öğrenci örnekleme alınmıştır. “Kişisel Veri Formu”, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum” ve “Kariyer Geleceği” ölçekleri ile veriler toplanmıştır. “Mann-Whitney U” “Independent Sample-t”, “Kruskal-Wallis H” ve “One-Way Anova” testleri ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada; öğrencilerin %65.1’inin kadın, ortalama yaşlarının 21.26±2.05 yıl, %31.7’sinin 4.sınıf ve %58.6’sının gelirinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %43’ünün hemşirelik mesleğini iş bulma kolaylığından dolayı tercih ettiği, %71.9’unun mezuniyet sonrası kariyer planı yaptığı ve %95.6’sının kariyer planlama eğitimi almak istediği belirlenmiştir. Araştırmada HMYTÖ- toplam puanı ile “kariyer uyumluluğu”, “kariyer iyimserliği”, “bilgi” alt boyutları ve KARGEL- toplam puanı arasında “pozitif yönde” ve “zayıf düzeyde” bulunan ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).
Sonuç: Bu araştırmada; mesleki tutumun, kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğunu etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, kariyer geleceği, kariyer iyimserliği, mesleki tutum


The Effect of Professional Attitudes Nursing Students’ on the Career Compatibility and Optimism

Rabiye Erenoğlu
Hatay Mustafa Kemal Universtiy, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Hatay, Turkey

Objectives: In this study; ıt was aimed to determine the effect of nursing students’ attitudes towards the profession on career adaptability and optimism.
Methods: The universe of the descriptive and cross-sectional research; all students studying in the nursing department of a state university in the Mediterranean region (N: 400). 246 students were sampled. In this study, “Personal Data Form”, “Attitude towards Nursing Profession” and “Career Future” scales were used while collecting data. Data were analyzed using the “Independent Sample-t”, “Mann-Whitney U”, “One-Way Anova” and “Kruskal-Wallis H” tests.
Results: In this study, it was determined that 65.1% of the students were female, their mean age was 21.26±2.05 years, 31.7% were in the 4th grade, and 58.6% had a medium income. 43% of the students preferred the nursing profession because of the ease of finding a job. 71.9% of them made a career plan after graduation; 95.6% stated that they want to receive career planning training. In the study, the relationship between the HMYTÖ-total score and career adaptability, career optimism, knowledge sub-dimension and KARGEL-total score was statistically significant (p<0.05).
Conclusion: It was found that professional attitude affects career optimism and career adaptability.

Keywords: Nursing student, career future, career optimism, professional attitude


Rabiye Erenoğlu. The Effect of Professional Attitudes Nursing Students’ on the Career Compatibility and Optimism. . 2022; 8(3): 156-165

Sorumlu Yazar: Rabiye Erenoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (93 kere görüntülendi)
 (550 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN