ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinde Motivasyonel Görüşme Temelli Danışmanlığın Eğitim Stresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma []
. 2022; 8(2): 71-77 | DOI: 10.55646/jaren.2022.53325  

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinde Motivasyonel Görüşme Temelli Danışmanlığın Eğitim Stresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Aydan Akkurt Yalçıntürk1, Gizem Kubat Bakır2
1İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırma Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinde motivasyonel görüşme temelli danışmanlığın eğitim stresi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini Aralık 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında bir üniversitede hemşirelik eğitimi alan, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersini alan 60 öğrenci oluşturdu. Randomizasyon yöntemiyle ayrılan girişim grubundaki öğrencilere altı oturum motivasyonel görüşme uygulandı. Kontrol grubundaki öğrencilere ise uygulama yapılmadı. Araştırma verileri “Tanımlayıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Öğrencilerin “Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde; girişim grubunda ön test toplam ortalama puan değeri 70,40±11,78 iken, son test ortalama değerinin 27,10±4,26’ya düştüğü belirlendi (p<0,05). Bununla birlikte son testte girişim grubunun ortalama puanının (27,10±4,26) kontrol grubundan anlamlı bir şekilde düşük olduğu (66,60±10,11) gözlendi (p<0,05).
Sonuç: Motivasyonel görüşme temelli danışmanlık uygulaması Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinde ortaya çıkan eğitim stresini azaltmada etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hastalıkları hemşireliği, COVID-19, eğitim stresi, hemşirelik öğrencisi, motivasyonel görüşme, uzaktan eğitim


The Effect of Motivational Interview-Based Counseling on Educational Stress in Distance Education Nursing Students During the Covid-19 Pandemic Process: A Randomized Controlled Study

Aydan Akkurt Yalçıntürk1, Gizem Kubat Bakır2
1Istinye University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
2Maltepe University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Objective: The research was conducted to examine the effect of motivational interview-based counseling on educational stress in nursing students who received distance education during the Covid-19 pandemic process.
Methods: The sample of the study consisted of 60 students who received nursing education at a university and took the course of surgical diseases nursing between December 2020 and June 2021. Six sessions of motivational interviews were applied to the students in the intervention group who were separated by randomization method. The students in the control group were not applied. Research data were collected with “Descriptive Information Form” and “Nursing Education Stress Scale”.
Results: When the average scores of the students from the “Nursing Education Stress Scale” are examined; In the intervention group, the pretest total mean score was 70.40±11.78, while the posttest mean value decreased to 27.10±4.26 (p<0.05). However, ın the posttest, it was observed that the mean score of the intervention group (27,10±4.26) was statistically significantly lower than the control group (66,60±10.11) (p<0,05).
Conclusion: Motivational interview-based counseling is effective in reducing the educational stress of nursing students who receive distance education during the Covid-19 pandemic process.

Keywords: Surgical diseases nursing, COVID-19, educational stress, nursing student, motivational interview, distance education


Aydan Akkurt Yalçıntürk, Gizem Kubat Bakır. The Effect of Motivational Interview-Based Counseling on Educational Stress in Distance Education Nursing Students During the Covid-19 Pandemic Process: A Randomized Controlled Study. . 2022; 8(2): 71-77

Sorumlu Yazar: Aydan Akkurt Yalçıntürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (85 kere görüntülendi)
 (658 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN