ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik Güvenirlik Çalışması []
. 2020; 6(1): 141-147 | DOI: 10.5222/jaren.2020.55823  

Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

Filiz Aslantekin Özçoban1, Naciye Gelebek2, Yasemin Erkal Aksoy3, Hacer Yalnız Dilcen4
1Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
2: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği
3Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
4Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Amaç: Bu çalışma Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu metodolojik çalışma 334 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Dil geçerliliğinde test etmek amacıyla çeviri/tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliği uzman görüşü ve yapı geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach's alpha katsayısı hesaplanmıştır. Madde toplam korelasyon ve %27’lik alt grup üst grup karşılaştırması yapılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin toplam cronbach alfa değeri 0,875, madde toplam korelasyon değerleri 0.39 ve 0.64 arasında bulunmuştur. Üst %27 grubunun toplam ve alt boyut puanları, alt %27 grubunun ve üst boyut puanlarından yüksek bulunmuştur (t(178)=-22,622; p=0,000<0,05). Birinci düzey dogrulayıcı faktör analizi neticesinde elde edilen uyum iyiliği değerleri (p< 0,01;x2/sd=3.04;75;RMSEA=0.07;CFI=.92; GFI=.91) önerilen beş faktörlü modelin veri ile uyumlu kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği Türkçe versiyonunun, gebelerin doğum öncesi bakım memnuniyetini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Kalite, Memnuniyet, Doğum Öncesi Bakım


Prenatal Care Satısfactıon Scale: Valıdıty And Relıabılıty Study

Filiz Aslantekin Özçoban1, Naciye Gelebek2, Yasemin Erkal Aksoy3, Hacer Yalnız Dilcen4
1Balıkesir University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery
2Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital Gynecology Clinic
3Konya Selçuk University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery
4Bartin University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery

Aim: This study was conducted to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Prenatal Care Satisfaction Scale.
Method: This methodological study was performed with 334 pregnant women. Translation / re-translation method was used to test the validity of language. The validity of the scale was assessed by expert opinion and construct validity (confirmatory factor analysis). Reliability of the scale; In order to evaluate internal consistency, cronbach's alpha coefficient was calculated. Item total correlation and 27% lower and upper group were compared to determine the item discrimination feature.
Results: The total Cronbach's alpha value of the scale was 0.875, and the item total correlation values were between 0.39 and 0.64. The total and subdimension scores of the upper 27% group were higher than the lower 27% group and the upper dimension scores (t (178) = - 22.622; p = 0.000 <0.05).
Conclusion: The results of the study show that the Turkish version of the Prenatal Care Satisfaction Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine the prenatal care satisfaction of pregnant women. Goodness of fit values obtained as a result of first level confirmatory factor analysis (p <0.01; x2 / sd = 3.04; CMIN: 91 I could not find this value in the article, 75; RMSEA = 0.07; CFI =.92; GFI =.91) shows that the proposed five-factor model is acceptable with data

Keywords: Quality, Satisfaction, Prenatal Care


Filiz Aslantekin Özçoban, Naciye Gelebek, Yasemin Erkal Aksoy, Hacer Yalnız Dilcen. Prenatal Care Satısfactıon Scale: Valıdıty And Relıabılıty Study. . 2020; 6(1): 141-147

Sorumlu Yazar: Filiz Aslantekin Özçoban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (1432 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN