ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi []
. 2017; 3(3): 153-162 | DOI: 10.5222/jaren.2017.153  

Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Hilal Uysal1, Meryem Yıldız1, Melisa Dinçer2, Zeynep Eybek2
1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Amaç: Bu araştırma ile hemşirelik öğrencilerinin, hemşirelik mesleğinde bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin yeri ve önemi hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Tanımlayıcı tasarımda planlanan araştırma Ocak-Nisan 2017 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 553 lisans öğrencisi ile gerçekleştirildi. Veriler sağlıkta bilişim teknolojilerinin kullanılması ve önemi hakkında sorulardan oluşan bir anket formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizi İ.Ü. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21 paket programı kullanılarak yapıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Öğrencilerin tamamına yakını (%97,5) sağlıkta bilişim teknolojisinin önemli olduğunu düşündüklerini belirttiler. Öğrencilere göre, klinikte bilişim teknolojilerinin özellikle tıbbi verileri kayıt etmek (%59,9), hasta kayıtlarına/sağlık bilgilerine ulaşmak (%58), hastanın değerlendirmesini yapmak (%44,1), tedavi ve girişim protokollerini kullanmak (%46,1), ilaç yönetimi yapmak (%44,7), hasta sonuçlarını değerlendirmek (%47), kliniğin sağlık politikalarına ulaşmak (%51), kanıta dayalı araştırma kayıtlarına ulaşmak (%54,1), klinik personelinin (%42) ve iş yükünün (%46,3) yönetimini yapmak, profesyonel bireysel gelişim yapmak (%45,2) gibi konularda kullanıldığı saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu, hemşirelik kayıtlarının bilgisayara yapılmasının ilk başta zaman kaybıymış gibi görünmekle birlikte daha sonraki süreçte zaman kazandıracağını düşündüklerini (%51,5) belirttiler. Ayrıca öğrencilerin, bilgisayar başında fazla zaman harcamanın hastaya daha az zaman ayırmaya neden olacağı konusuna katıldığı (%67,1) tespit edildi.

Sonuç: Sağlık hizmetleri hızla değişim ve gelişim göstermekte, bu nedenle hemşirelikte yeni gelişmelerin kullanılması ve uygulamaya aktarılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hemşirelik mesleğinin gelecekteki profesyonelleri olan hemşirelik öğrencilerinin, hasta bakımında bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin yeri ve kullanımının önemi hakkında farkındalıklarının hemşirelik mesleğine ve eğitim programlarının içeriğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bilişim, bilişim teknolojileri


Evaluation of The Awareness of Computer And Information Technologies of Nursing Students

Hilal Uysal1, Meryem Yıldız1, Melisa Dinçer2, Zeynep Eybek2
1Department of Internal Medicine Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey

Objectives: This research aimed to evaluate the awareness of nursing students about the place and importance of computer and information technologies in nursing profession.

Methods: The research planned in the descriptive design was conducted between January-April 2017 with 553 undergraduate students studying at a university faculty of nursing. The data were collected using a questionnaire consisting of questions about the use and importance of information technology in health care. Analysis of data Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21 package program. Significance value was accepted as p <0.05.

Results: Nearly all of the students (97.5%) stated that they think information technology is important in health. According to the students, in the clinic, information technologies were used to record especially medical data (59.9%), to reach patient records / health information (58%), to evaluate the patient (44.1%), to use treatment and intervention protocols (46.1%), Clinical management (44.7%), evaluating patient outcomes (47%), attaining health care policies of the clinic (51%), reaching evidence based research records (54.1%), and making professional individual development (45.2%). The majority of nursing students stated that the computerization of nursing records seemed to be a waste of time in the first place, but they later thought that they would save time (51.5%). Also, they participated that spending too much time on the computer will cause spending less time for patient care (67.1%).

Conclusion: Health services are rapidly changing and developing, which is why it is necessary to use new developments in nursing and transfer them to practice. It is believed that nursing students, who are future professionals of the nursing profession, will contribute to the content of nursing profession and education programs in the awareness of the place and use of computer and information technologies in patient care.

Keywords: Nursing, information, information technology


Hilal Uysal, Meryem Yıldız, Melisa Dinçer, Zeynep Eybek. Evaluation of The Awareness of Computer And Information Technologies of Nursing Students. . 2017; 3(3): 153-162

Sorumlu Yazar: Hilal Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (2002 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN