ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Riskli ve Riskli Olmayan Gebeliklerde Stres Düzeyinin Karşılaştırılması []
. 2020; 6(3): 554-560 | DOI: 10.5222/jaren.2020.93898  

Riskli ve Riskli Olmayan Gebeliklerde Stres Düzeyinin Karşılaştırılması

Samiye Mete1, Sevcan Fata2, Hülya Özberk2
1Sağlık Bilimleri Fakültesi, Girne Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, Girne, Kıbrıs
2Hemşirelik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu tanımlayıcı ve karşılaştırmalı çalışmada, riskli ve riskli olmayan gebelikler arasındaki stres düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmaya dört yüz gebe kadın katılmıştır. Bu kadınların yarısını spontan yolla gebe kalan ve gebeliğe bağlı riski bulunmayan 200 kadın oluşturmuştur. Kadınların diğer yarısını yardımcı üreme teknikleri ile gebe kalmış ve gebeliğe bağlı riski olmayan ya da spontan gebe kalmış ve gebeliğe bağlı riski bulunan 200 kadın oluşturmuştur. Kadınlara Kişisel Bilgi Formu ve Prenatal Distres Ölçeği doldurtulmuştur. Riskli ve riskli olmayan gebelik grupları, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile varyansların homojenliği açısından değerlendirilmiştir. Riskli ve riskli olmayan gebelik gruplarında Prenatal Distres Ölçeği ve alt boyutları değerlendirmek için Bağımsız Gruplarda T Testi kullanılmıştır. Riskli gruplar (riskli gebelik) ve riskli olmayan gebelik grupları arasındaki ortalama farkın belirlenmesinde tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.
Bulgular: Riskli gebeliği olan kadınlarda, sağlık bakım kalitesi ve sağlık durumu ile ilgili stres düzeyleri ve finansal kaygılar daha yüksek bulunmuştur. Riskli ve riskli olmayan gebeler arasında stres düzeylerini karşılaştırıldığında hipertansiyonlu gebe kadınların diğer gebe kadınlardan anlamlı derecede daha fazla stres yaşadıklarını tespit edilmiştir.
Sonuç: Riskli gebe kadınlarda, özellikle hipertansiyon sorunu olan kadınlarda, stres seviyesinin belirlenmesi gereklidir. Riskli gebeliği olan kadınlara hemşirelik bakımı verilirken stres seviyelerinin ve nedenlerinin belirlenmesi gebelik sürecini olumlu etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Yardımcı üreme tedavisi, gestasyonel diyabet, hipertansif bozukluklar, erken doğum tanısı, stres düzeyi.


Comparison of Stress Levels in Risky and Non-Risky Pregnancies

Samiye Mete1, Sevcan Fata2, Hülya Özberk2
1Faculty of Health Sciences, University of Kyrenia, Gynecology&Obstetrics Nursing Department, Kyrenia, Cyprus
2Nursing Faculty, Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences, Gynecology&Obstetrics Nursing Department, İzmir, Turkey

Objective: In this descriptive and comparative study, it was aimed to compare the stress levels between risky and non-risky pregnancies.
Methods: Four hundred pregnant women participated in this study. Half of these women consisted of 200 women who spontaneously conceived and had no risk of pregnancy. The other half of the women constituted 200 women who became pregnant with assisted reproductive techniques and who did not have any pregnancy related risk or who had spontaneous pregnancy and who had a pregnancy related risk. Women were filled out Personal Information Form and Prenatal Distress Questionnaire. The risky and non-risky pregnancy groups were evaluated for homogeneity of variances with a one-way analysis of variance (ANOVA) test. Independent t test was used to evaluate the mean difference between the Prenatal Distress Questionnaire and the sub-scale for the risky and non-risky pregnancy groups. The one-way ANOVA was used to determine the mean difference between risky groups (risky pregnancy) and non-risky pregnancy groups.
Results: Stress levels and financial concerns related to health care quality and health status were found to be higher in women with risky pregnancy. When stress levels were compared between risky and non-risk pregnant women, it was determined that pregnant women with hypertension experienced significantly more stress than other pregnant women.
Conclusion: In risky pregnant women, especially women with hypertension problem, it is necessary to determine level of the stress. While giving nursing care to women with risky pregnancies, determining the stress levels and causes may have a positive impact on the pregnancy process.

Keywords: Assisted reproductive therapy, gestational diabetes mellitus, hypertensive disorders, preterm labor diagnosis, stress level.


Samiye Mete, Sevcan Fata, Hülya Özberk. Comparison of Stress Levels in Risky and Non-Risky Pregnancies. . 2020; 6(3): 554-560

Sorumlu Yazar: Hülya Özberk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (140 kere görüntülendi)
 (445 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN